kizilay_banner_728X090

Sağlık Eğitim ve TUK´a sık sorulan sorular ve cevapları


Bu haber 2014-10-16 11:03:36 eklenmiş ve 1442 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

Uzmanlık eğitimini kimler verebilir? 

Yönetmeliğin “Eğitim sorumluları” başlıklı 13. madde hükümleri gereği ilgili alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları verebilir. Bir eğitim biriminde kendisi uzman olmamasına rağmen doktora yoluyla edinilmiş profesör ya da doçent unvanına sahip öğretim üyesi veya öğretim görevlisi, eğitim sorumluları nezaretinde uzmanlık eğitimi verebilir. 

İlgili dalda eğitim sorumlusu istihdam edilinceye kadar o birimde uzmanlıköğrencisi kadrosu açılamaz. Halen uzmanlık öğrencisi bulunan ancak uzman eğitim sorumlusu olmayan birimlerde bir yıl içinde eğitim sorumlusu istihdam edilemezse Kurul uzmanlık öğrencileri başka birimlere nakleder. 

(Madde 13 ve Geçici Madde 3)Eğitim sorumluları

MADDE 13 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları tarafından verilir. 

(2) Tıpta uzmanlık eğitiminden, fakültelerde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa göre profesör, doçent ve en az üç yıllık uzman olan yardımcı doçentler; eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik ve laboratuvar şefi, şef yardımcısı ve kadro unvanına bakılmaksızın profesör ve doçentler; Adli Tıp Kurumunda 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adli tıp uzmanları sorumludur. 

(3) Başasistan ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğitim sorumluları nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.

Uzman eğitim sorumlusu bulunmayan birimler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca uzmanlıkeğitimi verilmesi mümkün olmayan birimlerde, o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilinceye kadar uzmanlık öğrencisi kadrosu açılamaz. Bu durumdaki birimlerde uzmanlık öğrencileri varsa, bir yıl içerisinde o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilir. Eğitim sorumlusu istihdam edilemediği takdirdeuzmanlık öğrencileri Kurulca başka birimlere nakledilir

 Uzmanlık eğitimi öncesinde yabancı dil seviyesi hangi sınavlarla nasıl ölçülecek? Eski sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ne olacak?Yeterlik esasına dayanan mesleki yabancı dil sınavı TUS un yabancı dil sınavı, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı (ÜDS) ile ölçülecektir. Bu sınavlarda yüz üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılacaklardır. Eski sınav sonuçları belgelerin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli olabilecektir. 

Yönetmelikte yabancı dil sınavının İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca; gerek duyulursa Kurulun belirleyeceği diğer dillerde de yapılabilecektir. Şu ana kadar ilk üç dil dışında bir dil belirlenmemiştir. Ancak son 3 senede bu üç dil dışındaki bir dilde geçerli puan alan adaylar yabancı dil sınavından muaf olacaktır. 

(Madde 17) 

Uzmanlık öğrencileri sağlık ve eş durumu mazeretleri ile uzmanlık eğitimi gördükleri kurumu değiştirebilirler mi? 

TUEY'in "Uzmanlık eğitiminde kurum ve dal değiştirme" başlıklı 23.madde hükümlerine göre uzmanlık öğrencilerinin durumlarını belgelendirerek TıptaUzmanlık Kuruluna başvurmaları ve mazereti kabul edilenler için, gitmek istedikleri kurumda ilgili uzmanlık dalının sınava girilen dönemdeki sınav puanına veya o dönemde o birim için kadro açılmamışsa son üç sınav puanının ortalamasına bakılır. 

Puan durumu; geçiş yapılacak birimin giriş puanına eşit veya bu puandan daha yüksek ve geçiş yapmak istenilen birimin kadro durumu uygun ise ilgili mevzuat çerçevesinde bir defaya mahsus olmak kaydıyla geçiş yaptırılır. 

(Madde 23)Uzmanlık eğitimi süresi hangi durumlarda uzatılabilir? 

Tezin uzmanlık eğitimi süresi bitmesine 3 ay kala jüriye sunulmasını (Madde 28, fıkra (3)) takiben en geç bir ay içinde tez jüri önünde savunulur (Madde 28 fıkra (4)). 

Jüri: (1). tezi kabul edebilir; (2). gerekli görürse bu andan itibaren 1 ay içinde tamamlanması gereken bir düzeltme isteyebilir; (3). Tezi reddedebilir. 

Tez reddedildiği takdirde tez danışmanının önerisi ile kurumların akademik kurullarında görüşülerek eğitim süresi 6 ay uzatılır. 6 ay uzatma sonunda tez tekrar reddedilirse 15 gün içinde oluşturulan yeni bir jüri tezi inceler ve tez 1 ay içinde tekrar savunulur. Tez yine reddedilirse uzmanlık öğrencisinin uzmanlıkeğitimi ile ilişiği kesilir. 

Tezi kabul edilenler bitirme sınavına girdiklerinde başarısız olurlarsa, veya bu sınava girmezlerse 6 ay içerisinde sınava tekrar alınırlar. (Bu süre içinde ilişikleri kesilmez). İkinci bitirme sınavında da başarısız olanların veya sınava girmeyenlerin uzmanlık eğitim ile ilişikleri kesilir. 

Tez savunması yapılmadan tez konusundaki çalışmalar yetiştirilemediği için uzatma yapılamaz, bitirme sınavına girilmeden eğitim yetersiz denilerek uzatma yapılamaz.

Madde 28 ile ilgili tez akış şeması için tıklayınız. 

(Madde 28 ve 29)Uzmanlık öğrencisi eğitime hak kazandığı birim dışındaki bir yerde hangi durumlarda eğitim alabilir? 

Eğitim sürelerinin ve rotasyonların kazanılan birimde yapılması esas olmakla birlikte kurumda ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması, bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında eğitim sorumlusu tarafından fayda görülmesi durumlarında kabul belgesi sağlanması şartıyla kurum amirince uygun görülen yerlere uzmanlık öğrencisi rotasyon için gönderilebilir. Ayrıca, eğitim sorumlularının uygun görmesi ve kabul belgesi sağlanmış olması kaydıyla kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar hariç olmak üzere uzmanlık öğrencisine yurt içinde ve yurt dışında uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. 

(Madde 27)Tezini yetiştiremeyen uzmanlık öğrencisinin durumu nedir? 

Tez konusu uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından ana dallarda eğitim süresinin ilk yarısı içinde, yan dallarda eğitim süresinin ilk 6 ayı içinde belirlenir ve uzmanlık öğrencisine bildirilir. Uzmanlık öğrencisi hazırladığı tezi eğitim süresinin bitimine 3 ay kala jüri önünde savunur. Bu noktada tezin yetiştirilememesi mazareti ile ilave zaman istenmesi mümkün değildir. 

Tez jüri önünde savunulduğunda 3 sonuç söz konusu olabilir: (1). tez kabul edilir. (2). şekli eksiklerin giderilmesi için en fazla 1 ay süre verilir. (3). tez reddedilir. (başarısızlık) 

Başarısızlık durumunda tez danışmanının önerisi ile kurumun akademik kurullarında görüşülerek uzmanlık eğitimi süresine altı aylık bir süre eklenir. Tez savunmasında başarısızlık durumu oluşmadan eğitim süresine ilave süre eklenmesi söz konusu olamaz. Madde 28 ile ilgili tez akış şeması için tıklayınız.


 

ASİSTANLARIN UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA EŞ DURUMU MAZERETİYLE GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

EŞ DURUMU MAZERETİ İÇİN BAŞVURULAR

Fakültede Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi ÖrneğiUZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA EŞ DURUMU MAZERETİYLE GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1 – Eş durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için; eşinizin çalıştığı ilde, uzmanlık öğrenciliğine (asistanlığa) devam ettiğiniz uzmanlıkdalında eğitim veren bir uzmanlık eğitimi kurumu olmalıdır. 

2 – Eş durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için uzmanlıköğrenciliğine yerleştiğiniz TUS ya da YDUS'da almış olduğunuz puanın, geçiş yapmak istediğiniz kurumun ilgili biriminin aynı dönemdeki en küçük yerleştirme puanından (veya o dönemde yoksa son üç sınav dönemindeki ortalama en küçük yerleştirme puanından) yüksek olması gerekmektedir.

3 – Eş durumu nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmeniz için eşinizin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda çalıştığını ve,

b) eğitim aldığınız ilde eşinizin kurumu veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi gerekmektedir.

4 – Başvurunuzu mutlaka kurumunuz aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kuruluna ulaştırmanız gerekmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

SORU 1 - Başvurumu nereye ve nasıl yapabilirim?

Başvurunuzu Kurumunuz (Eğitim Araştırma Hastanesi veya Tıp Fakültesi) aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvurunuz Üniversitelerden Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekreteryasına ulaştırılır.

SORU 2 - Hangi belgeler gerekli?

- Eşinizin kurumundan aldığı; hangi kanun kapsamda, hangi unvan ile çalıştığı ve sizin çalıştığınız ilde uygun kadronun olmadığı ifadesi bulunan çalışma belgesi.

- Evlilik bilgilerini içeren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (dilekçenin verildiği gün veya en fazla üç gün önce alınmış)

Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildiğinizi gösteren TUS ya da YDUS sonuç belgesi. (www.osym.gov.tr adresinden alınmış olan çıktı)

- (Yönetmeliğin yayımından önce yerleştirilmiş iseniz) Tıpta ve Diş HekimliğindeUzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine tâbi olduğunuza dair, halen uzmanlık öğrencisi olduğunuz eğitim kurumundan aldığınız resmi belge.SORU 3 - TUK ne zaman toplanır ve benim başvurumu ne zaman görüşür?

Yönetmeliğe göre Tıpta Uzmanlık Kurulu yılda en az iki defa toplanmaktadır. Ancak; gündemin yoğunluğu çerçevesinde daha sık toplanabilmektedir. Kurul başvurunuzu bizzat değerlendirebileceği gibi kuracağı komisyonlar aracılığı ile de değerlendirebilir.

SORU 4 - Başvurumun sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıdığınızla ilgili ön incelemeden sonra Kurul başkanı uygun bulduğu takdirde başvurunuz gündeme alınacaktır. Başvuru karara bağlandığında Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekreteryası ilgili kişiye tebliğ edilmek üzere kurumuna bildirir.

SORU 5 - Başvurum kabul edildikten ne kadar süre sonra geçişim yapılır?

Başvurunuz karara bağlandıktan sonra geçiş yaptırılmak üzere Kurul kararı ilgili kurumlara (Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve/veya Yükseköğretim Kurulu) gönderilecektir. İlgili kurumlar kendi mevzuatları çerçevesinde geçiş işleminizi gerçekleştirecektir.

http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/tuk/esdurumu.htmMADDE 23 – (1) Uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması şarttır.

(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer kanuni veya mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler bu uzmanlık eğitimine tekrar başlayamaz.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık

öğrencilerinden;

a) Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait

süreleri ve rotasyonları, yeni başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

b) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumların eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde, öncekiuzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde tamamlamaları zorunludur. Ancak eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri, Kurulun tespit edeceği kurum ve birimlere kendi mevzuatlarına uygun olarak nakledilir.

(5) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir kanıtlayıcı belgeleri kurumları aracılığı ile

Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle, uzmanlık öğrencisinin tabi olduğu mevzuata göre mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder.

Mazereti kabul edilenler için, gitmek istedikleri kurumdaki ilgili uzmanlık dalının sınava girilen dönemdeki sınav puanına veya o dönemde o birim için kadro açılmamışsa son üç sınav puanının ortalamasına bakılır. Geçiş yapmak

isteyen uzmanlık öğrencisinin puanı geçiş yapılacak birimin giriş puanına eşit veya bu puandan daha yüksek ve geçiş yapmak istenilen birimin kadro durumu uygun ise ilgili mevzuat çerçevesinde bir defaya mahsus olmak kaydıyla geçiş yaptırılır.

(6) Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin

değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgiliuzmanlık eğitiminin verildiği kuruma beşinci fıkradaki şartların taşınması koşuluyla atanırlar. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur.

(7) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma beşinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla atanabilir


“Çekirdek Eğitim Müfredatı” ve “Genişletilmiş Eğitim Müfredatı” ne demektir? 

Çekirdek Eğitim Müfredatı bir uzmanlık dalındaki uzmanlık eğitiminin olmazsa olmazlarına dayanır. Tıpta Uzmanlık Kurulunun kuracağı komisyonlarca hazırlanır, yayımlanır ve güncellenir.

Genişletilmiş Eğitim Müfredatı ise birimlere özgü ve çekirdek müfredatın üzerine birim tarafından uzmanlık öğrencisine verilmesi vaadedilen ve planlanan ilave eğitim programıdır. Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için çekirdek müfredat uyulması gereken bir zorunluluk iken, genişletilmiş müfredat uyulması gereken bir zorunluluk değil uzmanlık öğrencisine o birim tarafından kazandırılan niteliğin bir göstergesidir. 

Genişletilmiş müfredat her birim tarafından hazırlanır ve güncellenir. 

Madde 25 in (3) üncü fıkrasının (a) ve ( b) bentlerindeki tanımlar.

Uzmanlık Denklik İşlemi için İstenen Belgeler ve Denklik Sınavı için Belirlenen Hastaneler

YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ YAPAN TABİPLERİN UZMANLIK DENKLİK İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER1 DİLEKÇE

2 NUFUS CÜZDANI SURETİ ( * )

3 TIP DİPLOMASININ SURETİ ( * )

4 UZMANLIK BELGESİ SURETİ ( ** )

5 UZMANLIK BELGESİNİN TÜRKÇE TERCÜMESİ ( ** )

6 ROTASYON BELGELERİ SURETİ ( ** )

7 ROTASYON BELGESİNİN TÜRKÇE TERCÜMESİ ( ** )

8 HANGİ TARİHLER ARASINDA İHTİSAS YAPTIĞINI GÖSTERİR BELGE VE TÜRKÇE TERCÜMESİ ( ** )

9 İHTİSAS YAPILAN HASTANENİN EĞİTİM YETKİSİNE HAİZ OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE VE TÜRKÇE TERCÜMESİ ( ** )

10 PASAPORT  FOTOKOPİSİ ( * ) VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YURT DIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞ KAYDI

11 EĞİTİM SÜRESİNCE ÜLKEDE İKAMET ETTİĞİNE DAİR BELGE ( ** )

12 EĞİTİM GÖRDÜĞÜ ÜLKENİN DİLİNİ BİLDİĞİNE DAİR BELGE (**)

(*)Yurt içinden alınan belgeler noter tasdikli,

(**)Yurt dışından alınan uzmanlık belgeleri, alınan ülkenin yetkili meslek kuruluşu ve Konsolosluk, Türk misyon şefliği) tasdikli olarak getirilecektir.

Bakanlığa denklik işlemi için müracaat edilirken evrakın aslının

teslim edilmesi gerekmektedir.


 

YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ YAPAN TABİBLERİN UZMANLIK DENKLİK SINAVI İÇİN, TIPTA UZMANLIK KURULU’NUN 06.07.2009 TARİH VE 01 SAYILI KARARI İLE BELİRLENEN HASTANELERİN LİSTESİDİR


 

 1-ADANA, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 2-ANKARA, ANKARA ATATÜRK E.A.H.

 3-ANKARA, ANKARA NUMUNE E.A.H.

 4-ANKARA, ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 5-ANKARA, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 6-ANKARA, ATATÜRK GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CER. E.A.H.

 7-ANKARA, DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 8-ANKARA, DR. ZEKAİ TAHİR BURAK E.A.H.

 9-ANKARA, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON E.A.H.

10-ANKARA, GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

11-ANKARA, GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

12-ANKARA, GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

13-ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

14-ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTESİ

15-ANKARA, TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS E.A.H.

16-ANTALYA, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

17-BURSA, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

18-DİYARBAKIR, DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

19-DİYARBAKIR, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

20-ERZURUM, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

21-ERZURUM, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

22-ESKİŞEHİR, OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

23-İSTANBUL, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

24-İSTANBUL, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

25-İSTANBUL, MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

26-İSTANBUL, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

27-İSTANBUL, BEYOĞLU PROF. DR. N. REŞAT BELGER GÖZ E.A.H.

28-İSTANBUL, DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ E.A.H.

29-İSTANBUL, HASEKİ E.A.H.

30-İSTANBUL, HAYDARPAŞA NUMUNE E.A.H.

31-İSTANBUL, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

32-İSTANBUL, OKMEYDANI E.A.H.

33-İSTANBUL, PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI E.A.H.

34-İSTANBUL, ŞİŞLİ ETFAL E.A.H.

35-İSTANBUL, ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H.

36-İZMİR, ATATÜRK E.A.H.

37-İZMİR, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

38-İZMİR, DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE ÇOCUK CERRAHİSİ E.A.H.

39-İZMİR, EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

40-İZMİR, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

41-KAYSERİ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

42-KONYA, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

43-KONYA, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ

44-SAMSUN, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

45- SAMSUN, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

46-TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 

19. Yeni ihdas edilen uzmanlık alanlarında uzmanlık belgesi almak için nasıl başvurulacak? 
18. Uzmanlık eğitim süresi kısalmış dallarda uzmanlık öğrencisi olup halen eğitimlerine devam edenler kısalan sürelerden yararlanmak için nasıl bir yol izleyecekler?

17. Tıp dışı meslek mensubu olanlarIn (eczacı, veteriner, kimyager ve biyolog gibi) TIPTA uzmanlık eğitimi alabilmeleri ile ilgili bir düzenleme bulunmakta mıdır?

16. Uzmanlık eğitimini kimler verebilir? Bir EĞİTİM biriminde kendisi uzman olmamasIna rağmen doktora yoluyla edinilmiş profesör ya da doçent unvanına sahip öğretim üyesi uzmanlık eğitimi verebilir mi?

15. “Çekirdek EĞitim Müfredatı” ve “Genişletilmiş EĞİTİM Müfredatı” ne demektir?

14. TIPTA Uzmanlık Kurulunun görevleri arasında sayIlan uzmanlık alanlarındaki eğitimin standartlarının, müfredat ve rotasyonların belirlenmesi ne zaman olacaktır ve nasıl duyurulacaktır?

13. “Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi” nedir, nasıl işleyecektir ve ne işe yarayacaktır?

12. Diş HekimliĞi Uzmanlık Eğitimi GiriŞ SINAVI (DUS ) ne zaman ve nasIl yapIlacak?

11.Uzman olan bir tabip, YDUS (Yan Dal Uzmanlık Eğitimi GİRİŞ SINAVI) yoluyla baŞka bir ana dalda uzmanlık eğitimine baŞlayabilir mi?

10. Uzmanlık eğitimi öncesinde yabancı dil seviyesi hangi sınavlarla nasIl ölçülecek? Eski SINAV sonuçlarının geçerlilik süresi ne olacak?

9. Uzmanlık eğitimine devam edenlerden kurum veya dal deĞİŞİKLİĞİ için yeniden uzmanlık eğitimi GİRİŞ SINAVIna girenlerin yerleştirmeye esas mesleki puanı ne kadar düşürülür?

8. Uzmanlık eğitimine mecburi askerlik hizmeti nedeniyle ara vermek zorunda kalanlar ile uzmanlık eğitimi GİRİŞ SINAVlarINI kazandıkları halde askerlik nedeniyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar hakkInda nasıl bir uygulama yapılacaktIr?

7. Uzmanlık öğrencileri sağlık ve eş durumu mazeretleri ile uzmanlık eğitimi gördükleri kurumu değiştirebilirler mi?

6. Uzmanlık eğitimi süresi hangi durumlarda uzatIlabilir?

5. Uzmanlık öğrencisi EĞİTİMe hak kazandığı birim dışındaki bir yerde hangi durumlarda EĞİTİM alabilir?

4. Tezini yetiştiremeyen uzmanlık öğencisinin durumu nedir?

3. Uzmanlık eğitimini yurt dışında tamamlayarak o ülkede diploma almış birinin denklik durumu nedir ?

2. Uzmanlık eğitimini tamamladığı halde halen uzmanlık eğitimi bitirme SINAVIna girip uzmanlık belgesi almamış olanların durumu nedir?

1. Geçici 9 ve 10. Maddelerde yer alan dallarda uzmanlık belgesi alacak olanlar “Devlet Hizmeti Yükümlülüğü”ne tabi olacaklar mı ?

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TIP-EĞİTİM haberleri
Arşiv Arama
- -