kizilay_banner_728X090

Asistan Eğitim Süreleri... Yeni Dallar

ROTASYONLAR KiMLERE NASIL UYGULANACAK
Bu haber 2014-10-16 10:35:01 eklenmiş ve 1562 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

 

TIPTA UZMANLIK KURULU 82 sayılı Karar Eki Ek Sayfa 1 / 16 Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı 1 Rotasyon Süresi (Ay) Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

http://www.tuk.saglik.gov.tr/rotasyonlar.pdf

 

ROTASYONLAR KiMLERE NASIL UYGULANACAK

 • Tıpta Uzmanlık Süreleri Son Haliyle Resmi Gazetede yayınlandı

 

 

" a) Göğüs Hastalıkları ana dalına bağlı  Alerji Hastalıkları yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerine İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ederler.
b) Deri ve Z
ührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Göğüs Hastalıkları ana dallarına bağlı  Alerjik Hastalıklar, Alerjik Göğüs Hastalıkları ya da Alerji Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış  olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları alanında yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.


c) Enfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi alanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık eğitimlerine devam edenlerin eğitimlerini başarıyla bitirmeleri halinde belgeleri Enfeksiyon Hastalıklarıve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.


çÇocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak değiştirilir. Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ederler.
d) 
Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları  olarak değiştirilir. Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ederler.
e) Geli
şimsel Pediatri,  Cerrahi Onkoloji, Yoğun Bakım,  İş ve Meslek HastalıklarıÇocuk Metabolizma Hastalıkları ve El Cerrahisi yan dallarında,  bağlı ana dallarda uzman olduktan sonra o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış  bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış  bilimsel yayınlarını  ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.MADDE 8  7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı  Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE 10  Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkipleri, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için, Sağlık Bakanlığından izin alınmasının yanında;


a) Araştırmanınöncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması,


b) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,


c) Araştırmanın, insan sağlığı  üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması,


ç) Araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acıverici yöntemlerin uygulanmaması,


d) Araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı  üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,


e) Üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuçları  hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı  rızasının olması ve bu rızanın herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması,
f) Yap
ılacak araştırmayı  ilgili etik kurulun uygun görmesi,
şarttır.

Belirtilen ara
ştırmalar, üzerinde araştırma yapılacak kimselerin emniyetini sağlamaya ve araştırmanın sağlıklı  bir şekilde yürütülebilmesine, takibine ve gereğinde acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve araştırmanın vasfına uygun personel, teçhizat ve laboratuvar imkânlarına sahip olan üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlı onaylanmış araştırma-geliştirme merkezleri,  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Sağlık Bakanlığı  eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından yapılabilir. Bu araştırmalarda, bireyin hakları ve sağlığının korunması herşeyin üstünde tutulur.
Üzerinde araştırma yapılacak veya yapılan gönüllü, muvafakatini araştırmanın her aşamasında ve hiçbir şarta bağlı olmaksızın geri alabilir.


Sigorta teminatı dışında, gönüllülerin araştırmaya iştiraki veya devamının sağlanması için gönüllüye herhangi bir ikna edici teşvik veya malî teklifte bulunulamaz. Ancak, gönüllülerin araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak masraflar ile sağlıklı  gönüllülerin çalışma günü kaybından doğan gelir azalması  araştırma bütçesinde belirtilir ve bu bütçeden karşılanır.
Ara
ştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin yayımlanması  durumunda gönüllünün kimlik bilgileri açıklanamaz.
Sa
ğlık Bakanlığı, araştırmanın yürütülmesi sırasında araştırmaya izin verilirken mevcut şartlardan birinin ortadan kalktığını  tespit ederse klinik araştırmayı derhal durdurur. Bu şartların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması ve yahut gönüllü sağlığının tehlikeye girmesi hallerinde doğrudan araştırma sonlandırılıyor.


Sağlık Bakanlığınca, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları, sağlık güvenliği ve esenlığinin korunmasını sağlamak ve klinik araştırmaları  etik yönden değerlendirmek amacıyla etik kurullar; klinik araştırmalarla ilgili konularda Bakanlığa görüş bildirmek üzere Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu teşkil olunur.


Etik kurullar, en az biri sağlık mesleği mensubu olmayan kişi ve biri de hukukçu olmak kaydıyla ve üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli sağlık mesleği mensubu olacak şekilde, en az yedi ve en çok onbeş üyeden oluşturulur. Etik kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beştoplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer.
Klinik Ara
ştırmalar Danışma Kurulu ise; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı veya uygun göreceği bir Müsteşar yardımcısının başkanlığında tıbbın cerrahi, dahili ve temel bilimlerinden Bakanlıkça seçilen uzmanlığını almış veya doktorasını  yapmış üçer kişi, birer klinik psikolog ve ilahiyatçı ile Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. İhtiyaç duyulması halinde Kurul ilgili uzmanlardan görüş alabilir veya Kurula davet ederek dinleyebilir. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Mazeretsiz olarak  üst üste üç toplantıya veya aralıklı  olarak beş toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer.


Etik kurullar ve Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.


İnsanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılmasına dair usul ve esaslar, Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun ve klinik araştırma alanlarına göre etik kurulların teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle tespit olunur.
MADDE 9  11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve şuabatıSanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 13  a) Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.


Klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir.
Psikoloji lisans e
ğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı  eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş  psikologlar sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler.
Uzman tabibin te
şhis ve yönlendirmesiyle ya da bağımsız olarak yapılabilecek mesleki uygulamalar, bu bentteki prensipler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
b) Fizyoterapist; fizyoterapi alan
ında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur.
Fizyoterapist, hastal
ık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı  koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular.  Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları  ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.  

Hastaların tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışır ve tedavinin gidişi hakkında ilgili uzman tabibe bilgi verir.


c) Odyolog; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan, sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarınıönlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlı  olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur.


ç) Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; sağlıklı  bireyler için sağlıklı  beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını  düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programları  hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.


d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarınıönlenmesi için çalışmalar  yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.


e) Podolog;  meslek yüksek okullarının podoloji programından mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir. 


f) Sağlık fizikçisi; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu; ilgili uzmanının gözetiminde ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; radyasyon ile yapılan teşhis, görüntüleme ve tedavi sırasında ve sonrasında, gerektiğinde radyo izotop maddeleri ve iyonize ışın kaynaklarının kullanımından, uygulanmasından, korunmasından ve arıtılmasından sorumlu sağlık meslek mensubudur.


g) Anestezi teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının anestezi programlarından mezun; anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabibin sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeridir.


ğ) Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri; meslek yüksekokullarının tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvar teknikleri programlarından mezun; bireyin sağlık durumu veya ölüm sebebi hakkında bilgi edinmek amacıyla tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapan, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık teknikeridir. 


Tıbbi laboratuvar teknisyeni; sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından mezun; tıbbi analiz öncesi hazırlıkları  yapan, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını  yapan sağlık teknisyenidir.
h) T
ıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının tıbbi görüntüleme programlarından mezun; tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntü elde eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık teknisyeni/teknikeridir.


ı) Ağız ve diş sağlığı teknikeri; meslek yüksekokullarının ağız ve diş sağlığı programından mezun; hasta muayenesinde diş tabibine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanmasıve kullanıma hazır halde tutulmasınısağlayan sağlık teknikeridir.
i) Di
ş protez teknikeri; meslek yüksekokullarının diş protez programından mezun; diş tabibi tarafından alınan ölçü üzerine, çene ve yüz protezlerini, ortodontik cihazları yapan ve onaran sağlık teknikeridir.
j) T
ıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri; sağlık  meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının tıbbi protez ve ortez programlarından mezun; kaybedilen organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanacak yardımcı cihazları ve aletleri tasarlayan, kullanıma hazır hale getiren, onarımını yapan ve uzman tabip denetiminde hastaya uygulayan sağlık teknisyeni/teknikeridir.


k) Ameliyathane teknikeri; meslek yüksekokullarının ameliyathane hizmetleri programından mezun; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatıözelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık teknikeridir.


l) Adli tıp teknikeri; meslek yüksekokullarının adli tıp programından mezun; kişilerin adlî muayenesinde, insan bedeninden örnek alınmasında, otopside ve adli raporların yazılmasında tabibe yardımcı olan sağlık teknikeridir.


m) Odyometri teknikeri; meslek yüksekokullarının odyometri programından mezun; endikasyonu belirlenmiş hastalara ilgili ekipmanı kullanarak gerekli testleri uygulayan sağlık teknikeridir.
n) Diyaliz teknikeri; meslek y
üksekokullarının diyaliz programından mezun; tabibin yönlendirmesine göre hastaya diyaliz uygulamalarını  yapan sağlık teknikeridir.


o) Fizyoterapi teknikeri; meslek yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıveya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcı olan sağlık teknikeridir.


ö) Perfüzyonist; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını  yöneten sağlık meslek mensubudur.


p) Radyoterapi teknikeri; meslek yüksekokullarının radyoterapi programından mezun; tabibin hazırladığı  işin tedavi programını  hastaya uygulayan sağlık teknikeridir.


r) Eczane teknikeri; meslek yüksekokullarının eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları  eczacı  gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir.
s) 
İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist); iş ve uğraşı terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklı  kişilerde mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri yaparak, mesleği ile ilgili koruyucu ve geliştirici programları planlayan ve uygulayan; hasta kişiler için uzman tabibin teşhisine bağlı olarak bireylerin günlük yaşam, iş ve üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını  artırmak, sağlık durumlarını iyileştirmek, özürlülüğü önlemek ve çevreyi düzenleyerek katılımı  artırmak için gerekli iş ve uğraşı  terapisi yöntemlerini uygulayan sağlık meslek mensubudur.


şİş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri); meslek yüksekokullarının iş ve uğraşı terapisi bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlı olarak, uzman tabip veya iş ve uğraşı  terapisti gözetiminde iş ve uğraşı terapisi programını  uygulayan sağlık teknikeridir.


t) Elektronörofizyoloji teknikeri; meslek yüksekokullarının elektronörofizyoloji bölümünden mezun, elektronörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında ilgili uzman tabibe yardım eden ve tabibin gözetiminde çalışan sağlık teknikeridir.
u) Mamografi teknikeri; meslek y
üksekokullarının mamografi teknikerliği bölümünden mezun; mamogramların kanser açısından pozitif ve negatif yönden incelemesini yaparak radyoloji uzmanının karar vermesi için değerlendirmesine hazır hale getiren, gerektiğinde mamografi çekimlerini yapan sağlık teknikeridir.


Tabipler ve diş tabipleri dışındaki sağlık meslek mensupları hastalıklarla ilgili doğrudan teşhiste bulunarak tedavi planlayamaz ve reçete yazamaz. Sağlık meslek mensuplarının iş ve görev ayrıntıları  ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının sağlık hizmetlerinde çalışma şartları, iş ve görev tanımları; sertifikalı eğitime ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Tabiplerce veya tabiplerin y
önlendirmesiyle ilgili sağlık meslek mensubu tarafından uygulanmak şartıyla insan sağlığına yönelik geleneksel/tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin alanları, tanımlarışartları ve uygulama usul ve esasları  Sağlık Bakanlığınca  çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Diplomas
ı veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.


MADDE 10  1219 sayılı  Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 14  Tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK1 sayılı çizelgede; diş tabipliğinde uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK2 sayılı çizelgede; tıpta uzmanlık yan dalları, bağlı  ana dalları ve eğitim süreleri de EK3 sayılı çizelgede belirtilmiştir. Bu çizelgelerde belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.
T
ıpta ve diş tabipliğinde ana uzmanlık dalı eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak tıpta ve diş tabipliğinde uzmanlık sınavları  ile girilir. Yan dal uzmanlık eğitimlerine ve EK-1 sayılı çizelgenin 3 üncü sütununda belirtilen uzmanların ikinci uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak yapılacak yan dal uzmanlık sınavı ile olur.


Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.
MADDE 11  1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇICI MADDE 7  Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, sağlık kuruluşlarında psikolojinin sertifikalı tıbbi uygulamalarında Sağlık Bakanlığınca belirlenen sürelerde çalıştığını ve yeterli tecrübeyi kazandığını belgeleyen psikologlara, Sağlık Bakanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrübe kazandığı tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilir. Bu yetkinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
Bu maddenin y
ürürlüğe girdiği tarihte kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini en az bir yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılıolanlar perfüzyonist yetkisiyle çalışabilir.
3308 say
ılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyleçalışabilir.
Bu maddenin y
ürürlüğe girdiği tarihte ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri en az bir yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılı olanlar ağız ve diş sağlığı teknikeri yetkisiyle çalışabilir.
Bu maddenin yay
ımı tarihi itibarıyla elde edilmiş olan meslek unvanları ve ilgili alanlarda mesleki eğitimlerine başlamış olanların hakları saklıdır. Bunların görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
Bu Kanunun ek 13 
üncü maddesinde ve bu maddede öngörülen yönetmelikler bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut ikincil düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Bu Kanunun ek 13 
üncü maddesi ile tanımlanan sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri mesleklerinden herhangi birine ait iş ve işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre gerekli eğitimleri alarak yürütmekte olanların bu hakları saklıdır.
Bu madde gere
ğince Sağlık Bakanlığınca yapılacak eğitimler ve sınavlar bir yıl içerisinde yapılır ve bu süre içerisinde ilgililer çalışmalarına devam edebilir.
MADDE 12  1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇICI MADDE 8  Bu Kanunun ek 14 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuatına uygun olarak uzmanlık eğitimi yapmış, eğitime başlamış veya bir uzmanlık eğitimi kontenjanına yerleşmişolanların hakları saklıdır.
A
ğız, Yüz ve Çene Cerrahisi ana dalında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.
Bu maddenin y
ürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla diş tabipliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmışolanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere uzmanlık belgesi verilir.
Bu maddenin y
ürürlüğe girdiği tarihten önce; 
a) G
öğüs Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerine Immünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ederler.
b) Deri ve Z
ührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Göğüs Hastalıkları ana dallarına bağlı Alerjik Hastalıklar, Alerjik Göğüs Hastalıkları ya da Alerji Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Immünoloji ve Alerji Hastalıkları alanında yaptıklarıaraştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunmasıhalinde uzmanlık belgeleri Immünoloji ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.
c) Enfeksiyon Hastal
ıkları adıyla uzmanlık belgesi alanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık eğitimlerine devam edenlerin eğitimlerini başarıyla bitirmeleri halinde belgeleri Enfeksiyon Hastalıklarıve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.
çÇocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almışolanların bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak değiştirilir. Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ederler.
d) 
Çocuk Alerjisi ya da Çocuk Immünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almışolanların bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Immünolojisi ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir. Çocuk Alerjisi ya da Çocuk Immünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine ÇocukImmünolojisi ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ederler.
e) Geli
şimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Yoğun Bakım, Iş ve Meslek HastalıklarıÇocuk Metabolizma Hastalıkları ve El Cerrahisi yan dallarında, bağlı ana dallarda uzman olduktan sonra o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.
MADDE 13  10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde GüçlükÇekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümler çerçevesinde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine bu görevlerinden dolayı başkaca bir ücretödenmez.
MADDE 14 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17/B maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
d) Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu her türlü tesis, hastane, sağlık eğitim tesisi, sağlık kampüsü, sosyal donatılar ve diğer tesisleri, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut Idaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak; bunların bedelini, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden, döner sermaye gelirlerinden, Sağlık Bakanlığına tahsisli veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazları üzerindeki yapılarla birlikte devrederek ödemek.
Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullanım protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluşan yükümlülüklerini Toplu Konut Idaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilir.
Sa
ğlık Bakanlığınca sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan binalardan, Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından fonksiyonellik ve/veya onarım-tadilat maliyeti açısından yapılan değerlendirme sonucunda yıkımının uygun olduğuna karar verilen binalar yıkılabilir. Yıkım kararıverecek komisyonun teşkili ile çalışma esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 15  19.3.1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna göre laboratuvar açma yetkisine sahip olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar mahallî mülkî amir tarafından kapatılır. Laboratuvar açma yetkisine sahip olmayıp da bu çeşit laboratuvar açanlar veya izinle açmış oldukları laboratuvarlarını yetkisi olmayanlara terk edenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 16  10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇICI MADDE 19  2008-2015 yılları arasında,  orman yangınları ile havadan mücadele hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava aracıkiralanmasında, sağlık hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava ve deniz aracıkiralanmasında, ülkemizde aşı ve biyolojik ürüüretimini sağlayacak ileri teknoloji transferine yönelik aşı ve biyolojik ürün temininde ve ileri teknoloji ürünü yüksek maliyetli tıbbi cihaz temininde bu Kanunun 28 inci maddesinde yer alan üç yıllık süre yedi yıla kadar uygulanır.
MADDE 17 16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 3  Hakkında inceleme, soruşturma, teftiş işlemi devam edenler ile örnekleme için tespit edilen sağlık hizmet sunucuları tarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler hariç olmak üzere sağlık hizmet sunucularından temin edilen hizmet bedellerini gösterir fatura, reçete ve eki belgelerden incelemesi tamamlanarak bütçeye gider kaydedilenler, ödemenin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yıldan sonra imha edilir. Bunlardan, hakkında inceleme, soruşturma, teftiş işlemi devam eden sağlık hizmet sunucuları tarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler ise inceleme, soruşturma, teftiş işlemi tamamlandıktan sonra yargı süreci söz konusu değilse imha edilir.
MADDE 18  5502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇICI MADDE 9  Hakkında inceleme, soruşturma, teftiş işlemi devam edenler ile örnekleme için tespit edilen sağlık hizmet sunucuları tarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler hariç olmak üzere sağlık hizmet sunucularından temin edilen hizmet bedellerini gösterir fatura, reçete ve eki belgelerden, bu maddenin yürürlük tarihine kadar incelemesi tamamlanarak bütçeye gider kaydedilenler, ödemenin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yıldan sonra imha edilir. Bunlardan, hakkında inceleme, soruşturma, teftiş işlemi devam eden sağlık hizmet sunucuları tarafından teslim edilen fatura, reçete ve eki belgeler ise inceleme, soruşturma, teftişişlemi tamamlandıktan sonra yargı süreci söz konusu değilse imha edilir.
MADDE 19  2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇICI MADDE 12  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özelşartları taşımaları kaydıyla,  Müsteşarlık tarafından belirlenecek alan veya bölümlerde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, Kurum tarafından belirlenecek alan ve puan türlerine göre Kamu Personel Seçme Sınavı başarı sırasına göre tespit edilecek 2000 kişi, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan veya naklen atamaya ilişkin kadro sayısı kısıtlamalarına tabi olmaksızın, bu Kanunda öngörülen usul ve esaslara göre Kurum tarafından belirlenecek kadrolara atanırlar.
Bu ama
çla, ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük Müsteşarlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.
MADDE 20  Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 
GE
ÇICI MADDE 1  16.8.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin mülga (ç) bendi kapsamında ve mülga 29 uncu maddesi uyarınca yapılması gerekenödemelerden Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıylaödenmemiş bulunan asli ve feri tüm borçları terkin edilir. 
Birinci f
ıkrada belirtilen alacaklara ilişkin olarak yargı mercilerinde bulunan davalardan feragat edilir ve feragat nedeniyle mahkemece yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemez; verilmiş olan kararlar üzerine ayrıca herhangi bir işlem yapılmaz. 
MADDE 21 
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 
 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
.


EK–1
TıptaUzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge

 •  

 

Ana Dallar

 

EğitimSüreleri

 

1- Acil Tıp

 

4 yıl

Iç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl

2- Adli Tıp

 

4 yıl

Patolojiuzmanları için 2 yıl

3- Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

 

5 yıl

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları için 2 yıl

4- Aile Hekimliği

 

3 yıl

 

5- Anatomi

 

3 yıl

 

6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

4 yıl

 

7- Askeri Sağlık Hizmetleri *

 

3 yıl

 

8- Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

5 yıl

 

9- Çocuk Cerrahisi

 

5 yıl

 

10- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

4 yıl

 

11- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

4 yıl

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları için
2 yıl

12- Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

4 yıl

 

13- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

5 yıl

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı tabibler için 3 yıl

14- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

4 yıl

 

15- Fizyoloji

 

3 yıl

 

16- Genel Cerrahi

 

5 yıl

 

17- Göğüs Cerrahisi

 

5 yıl

Kalpve Damar Cerrahisi uzmanları için 2 yıl
GenelCerrahi uzmanları için 3 yıl

18- Göğüs Hastalıkları

 

4 yıl

Iç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

19- Göz Hastalıkları

 

4 yıl

 

20- Halk Sağlığı

 

4 yıl

 

21- Hava ve Uzay Hekimliği

 

3 yıl

 

22- Histoloji ve Embriyoloji

 

3 yıl

 

23- Iç Hastalıkları

 

4 yıl

 

24- Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

4 yıl

 

25- Kalp ve Damar Cerrahisi

 

5 yıl

Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

26- Kardiyoloji

 

4 yıl

Iç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

27- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

4 yıl

 

28- Nöroloji

 

4 yıl

 

29- Nükleer Tıp

 

4 yıl

 

30- Ortopedi ve Travmatoloji

 

5 yıl

 

31- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

5 yıl

GenelCerrahi uzmanları için 3 yıl

32- Radyasyon Onkolojisi

 

4 yıl

 

33- Radyoloji

 

4 yıl

 

34- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

4 yıl

 

35- Spor Hekimliği

 

4 yıl

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları için 2 yıl
Ortopedive Travmatoloji uzmanları için 2 yıl

36- Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

 

3 yıl

 

37- Tıbbi Biyokimya

 

4 yıl

 

38- Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

 

3 yıl

 

39- Tıbbi Farmakoloji

 

4 yıl

 

40- Tıbbi Genetik

 

4 yıl

 

41- Tıbbi Mikrobiyoloji

 

4 yıl

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için 2 yıl

42- Tıbbi Patoloji

 

4 yıl

 

43- Üroloji

 

5 yıl

 


 • *Askeri Sağlık Hizmetleri alanındaki ana dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.
   

 • EK–2
  Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge
 •  
 •  

Ana Dallar

 

Eğitim Süreleri

1- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 

4 yıl

2- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

 

3 yıl

3- Çocuk Diş Hekimliği

 

3 yıl

4- Endodonti

 

3 yıl

5- Ortodonti

 

4 yıl

6- Periodontoloji

 

3 yıl

7- Protetik Diş Tedavisi

 

3 yıl

8- Restoratif Diş Tedavisi

 

3 yıl

 •  

 • EK–3
  TıptaUzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge
 •  


 •  

Yan Dallar

BağlıAna Dallar

EğitimSüreleri

1- Algoloji

FizikselTıp ve Rehabilitasyon
Nöroloji
Anesteziyolojive Reanimasyon

 

2 yıl
2 yıl
2 yıl

2- Askeri Psikiyatri *

RuhSağlığı ve Hastalıkları

 

2 yıl

3- Cerrahi Onkoloji

GenelCerrahi

 

2 yıl

4- Çevre Sağlığı

HalkSağlığı

 

2 yıl

5- Çocuk Acil

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

6- Çocuk Endokrinolojisi

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

7- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

8- Çocuk Gastroenterolojisi

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

9- Çocuk Genetik Hastalıkları

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

10- Çocuk Göğüs Hastalıkları

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

11- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

12- Çocuk Immünolojisi ve Alerji Hastalıkları

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

13- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalpve Damar Cerrahisi

 

2 yıl

14- Çocuk Kardiyolojisi

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

15- Çocuk Metabolizma Hastalıkları

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

16- Çocuk Nefrolojisi

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

17- Çocuk Nörolojisi

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

18- Çocuk Radyolojisi

Radyoloji

 

2 yıl

19- Çocuk Romatolojisi

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

20- Çocuk Ürolojisi

Üroloji
ÇocukCerrahisi

 

3 yıl
3 yıl

21- Çocuk Yoğun Bakımı

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

22- El Cerrahisi

GenelCerrahi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Ortopedive Travmatoloji

 

2 yıl
2 yıl
2 yıl

23- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

IçHastalıkları

 

3 yıl

24- Epidemiyoloji

Halk Sağlığı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

2 yıl
2 yıl

25- Gastroenteroloji

IçHastalıkları

 

3 yıl

26 - Gastroenteroloji Cerrahisi

GenelCerrahi

 

2 yıl

27- Geriatri

IçHastalıkları

 

3 yıl

28- Harp Cerrahisi *

GenelCerrahi

 

2 yıl

29- Hematoloji

IçHastalıkları

 

3 yıl

30- Immünoloji ve Alerji Hastalıkları

Iç Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

3 yıl
3 yıl
3 yıl

31- Iş ve Meslek Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları
Halk sağlığı
Iç Hastalıkları

 

3 yıl
3 yıl
3 yıl

32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

KadınHastalıkları ve Doğum

 

3 yıl

33- Klinik Nörofizyoloji

Nöroloji

 

2 yıl

34- Nefroloji

IçHastalıkları

 

3 yıl

35- Neonatoloji

ÇocukSağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl

36- Perinatoloji

KadınHastalıkları ve Doğum

 

3 yıl

37- Romatoloji

FizikselTıp ve Rehabilitasyon
IçHastalıkları

 

3 yıl
3 yıl

38- Sitopatoloji

TıbbiPatoloji

 

2 yıl

39- Temel Immünoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

2 yıl
2 yıl

40- Tıbbi Mikoloji

TıbbiMikrobiyoloji

 

2 yıl

41- Tıbbi Onkoloji

IçHastalıkları

 

3 yıl

42- Tıbbi Parazitoloji

TıbbiMikrobiyoloji

 

2 yıl

43- Tıbbi Viroloji

TıbbiMikrobiyoloji

 

2 yıl

44- Yoğun Bakım

Anesteziyolojive Reanimasyon
GenelCerrahi
GöğüsHastalıkları
Iç Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Nöroloji

 

3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl

45- Gelişimsel Pediatri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

3 yıl


 • * Askeri Psikiyatri ve Harp Cerrahisi alanındaki yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur
 •  
 •  

 

Kanuna göre, acil tıp'ta uzmanlık eğitim süresi 5 yıldan 4 yıla indiriliyor. “Genetik hastalıklar” yeni uzmanlık dalı olarak oluşturuluyor. Bu uzmanlık dalının eğitim süresi 4 yıl olacak. 

 


Diş hekimliğinde de yeni uzmanlık alanları oluşturuluyor. Eğitim süresi 4 yıl olan ağız, diş ve çene cerrahisi, eğitim süresi 3 yıl olan ağız, diş ve çene radyolojisi, eğitim süresi 3 yıl olan çocuk diş hekimliği ile eğitim süresi 3 yıl olan restoratif diş tedavisi yeni uzmanlık dalları oldu. Bir yeni yan dal da oluşturuluyor. Eğitim süresi 3 yıl olan “gelişimsel pediatri” yeni yan dal olarak belirlendi.

 

Kanunun TBMM'de görüşülmesi sırasında yandallarda Girişimsel Nöroradyoloji yandallardan çıkarıldı.

Işte uzmanlık sürelerinin son hali:

 

Resim: http://www.medimagazin.com.tr/templates/default/ckfinder/userfiles/images/grafikler/suree1.jpg

Resim: http://www.medimagazin.com.tr/templates/default/ckfinder/userfiles/images/grafikler/suree2.jpg

Resim: http://www.medimagazin.com.tr/templates/default/ckfinder/userfiles/images/grafikler/suree3.JPG

 

Bakanlık uzmanlık eğitiminde rotasyon sürelerini belirledi

 

 

 

Tıpta Uzmanlık Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Tıpta Uzmanlık Kurulu, ilgili müfredat komisyonlarının çalışmalarını da dikkate alarak, tıpta uzmanlık dallarının rotasyonlarını ve bu rotasyonların sürelerini belirlemiştir.

 

 http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/tuk/TUK%20Karar%2082.pdf linkinden veya http://kurullar.saglik.gov.tr adresinden rotasyon tablosuna ulaşabilirsiniz.

 

ROTASYONLARIN KIMLERE NASIL UYGULANACAĞI HAKKINDA AÇIKLAMA için tıklayınız

 

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Acil Tıp

 

1

 

1

 

Kardiyoloji2

 
 

 

2

 

3

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları3

 

 

3

 

1

 

Radyoloji

 

 

1

 

2

 

Iç Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Genel Cerrahi

 

 

2

 

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

2

 

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

1

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

1

 

1

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

2

 

1

 

Nöroloji

 

Adli Tıp

 

2

 

6

 

Tıbbi Patoloji

 
 

 

3

 

2

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3

 

2

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

Aile Hekimliği

 

2

 

5

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 
 

 

3

 

1

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

1

 

4

 

Iç Hastalıkları

 

 

1

 

4

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

3

 

1

 

Kardiyoloji

 

 

2

 

2

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

3

 

1

 

Genel Cerrahi

 

Anatomi

 

2

 

2

 

Radyoloji

 
 

 

2

 

3

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

 

3

 

1

 

Adli Tıp

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

1

 

1

 

Kardiyoloji

 
 

 

1

 

1

 

Iç Hastalıkları

 

 

2

 

1

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Askeri Psikiyatri

 

1

 

2

 

Halk Sağlığı

 
 

 

2

 

2

 

Askeri Sağlık Hizmetleri

 

Askeri Sağlık Hizmetleri

 

3

 

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 
 

 

2

 

2

 

Askeri Psikiyatri

 

 

3

 

1

 

Hava ve Uzay Hekimliği

 

 

2

 

1

 

Acil Tıp

 

 

1

 

4

 

Halk Sağlığı

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

2

 

2

 

Nöroloji

 
 

 

3

 

1

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

 

3

 

1

 

Radyoloji

 

 

1

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

1

 

1

 

Genel Cerrahi

 

 

1

 

1

 

Acil Tıp

 

Çocuk Acil

 

1

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 
 

 

2

 

1

 

Radyoloji ya da Çocuk Radyolojisi

 

 

1

 

1

 

Çocuk Cerrahisi

 

Çocuk Cerrahisi

 

1

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 
 

 

2

 

1

 

Neonatoloji

 

 

3

 

1

 

Üroloji

 

 

1 ve 3

 

6

 

Genel Cerrahi4

 

 

3

 

1

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

Çocuk Endokrinolojisi

 

3

 

1

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

 

Çocuk EnfeksiyonHastalıkları

 

1

 

2

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

 
 

 

1

 

2

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

Çocuk Gastroenterolojisi

 

1

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 
 

 

1

 

2

 

Gastroenteroloji

 

 

 

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Çocuk Genetik Hastalıkları

 

2

 

1

 

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

 
 

 

2

 

1

 

Çocuk Nörolojisi

 

 

2

 

1

 

Perinatoloji

 

Çocuk Göğüs Hastalıkları

 

2

 

2

 

Çocuk Immünolojisi ve Alerji Hastalıkları

 
 

 

1

 

1

 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

 

Çocuk Immünolojisi ve Alerji Hastalıkları

 

2

 

1

 

Çocuk Göğüs Hastalıkları

 
 

 

2

 

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

 

1

 

3

 

Çocuk Kardiyolojisi5

 
 

 

1

 

1

 

Neonatoloji5

 

Çocuk Kardiyolojisi

 

2

 

2

 

Kalp ve Damar Cerrahisi6

 
 

 

3

 

1

 

Kardiyoloji2

 

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

 

2

 

1

 

Çocuk Genetik Hastalıkları

 
 

 

2

 

1

 

Çocuk Nörolojisi

 

Çocuk Nefrolojisi

 

2

 

2

 

Nefroloji

 

 

Çocuk Radyolojisi

 

1

 

3

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

Çocuk Romatolojisi

 

2

 

2

 

Romatoloji7

 
 

 

1

 

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

 

1

 

Çocuk Nefrolojisi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

2

 

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 
 

 

3

 

1

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

 

2

 

1

 

Çocuk Cerrahisi

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Çocuk Ürolojisi

 

1

 

3

 

Üroloji8

 
 

 

1

 

3

 

Çocuk Cerrahisi9

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

Ilk 2 yıl

 

12

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 
 

 

3

 

3

 

Çocuk Nörolojisi

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

1

 

3

 

Iç Hastalıkları10

 
 

 

2

 

2

 

Tıbbi Patoloji11

 

 

1

 

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji12

 

 

2

 

2

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

El Cerrahisi

 

1

 

3

 

Ortopedi ve Travmatoloji13

 
 

 

1

 

3

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi14

 

 

1

 

1

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon15

 

Endokrinoloji ve MetabolizmaHastalıkları

 

1

 

1

 

Nükleer Tıp

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

2

 

12

 

Iç Hastalıkları

 
 

 

3

 

2

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

3

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları16

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

1

 

4

 

Iç Hastalıkları

 
 

 

1

 

1

 

Kardiyoloji

 

 

1

 

1

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Radyoloji

 

 

3

 

3

 

Nöroloji

 

 

4

 

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

Fizyoloji

 

2

 

2

 

Tıbbi Biyokimya

 

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Gastroenteroloji

 

2

 

1

 

Tıbbi Patoloji17

 

 

1

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon18

 
 

 

2

 

2

 

Radyoloji

 

Genel Cerrahi

 

1

 

2

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon19

 
 

 

1

 

1

 

Tıbbi Patoloji

 

 

2

 

1

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

3

 

1

 

Üroloji

 

 

3

 

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

3

 

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

3

 

1

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

 

4

 

1

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

4

 

1

 

Göğüs Cerrahisi

 

Geriatri

 

1

 

2

 

Nöroloji

 
 

 

1

 

2

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

Göğüs Cerrahisi

 

2

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 
 

 

2

 

2

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

1

 

6

 

Genel Cerrahi

 

 

3

 

3

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

Göğüs Hastalıkları

 

1

 

1

 

Tıbbi Onkoloji

 
 

 

1

 

1

 

Nefroloji

 

 

1

 

1

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

 

1

 

3

 

Iç Hastalıkları

 

 

1

 

2

 

Kardiyoloji

 

 

1

 

1

 

Radyoloji

 

 

2

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

2

 

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

 

2

 

1

 

Göğüs Cerrahisi

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Göz Hastalıkları

 

2

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

Halk Sağlığı

 

2

 

2

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 
 

 

2

 

2

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

2

 

2

 

Iç Hastalıkları

 

 

2

 

1

 

Kardiyoloji

 

 

2

 

1

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

2

 

2

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

2

 

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

Harp Cerrahisi

 

1

 

3

 

Göğüs Cerrahisi20

 
 

 

1

 

2

 

Ortopedi ve Travmatoloji21

 

 

1

 

2

 

Kalp ve Damar Cerrahisi22

 

 

1

 

1

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi23

 

 

1

 

1

 

Radyoloji24

 

Hava ve Uzay Hekimliği

 

1

 

2

 

Fizyoloji

 
 

 

1

 

1

 

Göz Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Nöroloji

 

 

1

 

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Kardiyoloji

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

2

 

1

 

Tıbbi Patoloji25

 
 

 

1

 

1

 

Anatomi

 

 

1

 

1

 

Tıbbi Biyokimya26

 

Iç Hastalıkları

 

2

 

3

 

Kardiyoloji

 
 

 

2

 

1

 

Radyoloji

 

 

4

 

2

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

3

 

2

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

Immünoloji veAlerji Hastalıkları

 

2

 

3

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları27

 
 

 

2

 

3

 

Göğüs Hastalıkları28

 

 

2

 

3

 

Romatoloji29

 

 

1

 

6

 

Iç Hastalıkları29

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Iş ve Meslek Hastalıkları

 

2

 

2

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 
 

 

2

 

2

 

Tıbbi Biyokimya

 

 

3

 

1

 

Farmakoloji30

 

 

2

 

2

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 

1

 

5

 

Göğüs Hastalıkları28

 

 

2

 

1

 

Göz Hastalıkları

 

 

1

 

5

 

Halk Sağlığı31

 

 

1

 

5

 

Iç Hastalıkları29

 

 

2

 

2

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

 

3

 

1

 

Nöroloji

 

 

2

 

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

 

1

 

1

 

Tıbbi Patoloji

 
 

 

1

 

1

 

Radyasyon Onkolojisi

 

 

1

 

3

 

Tıbbi Onkoloji

 

 

2

 

1

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

2

 

4

 

Genel Cerrahi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

3

 

6

 

Genel Cerrahi

 
 

 

2

 

2

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

2

 

2

 

Üroloji

 

 

4

 

3

 

Tıbbi Patoloji

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

1

 

6

 

Genel Cerrahi

 
 

 

3

 

6

 

Göğüs Cerrahisi

 

 

2

 

2

 

Kardiyoloji

 

 

1

 

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

2

 

2

 

Göğüs Hastalıkları

 

Kardiyoloji

 

1

 

1

 

Nefroloji

 
 

 

1

 

1

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

 

1

 

4

 

Iç Hastalıkları

 

 

1

 

2

 

Göğüs Hastalıkları

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

1

 

3

 

Genel Cerrahi

 
 

 

1

 

2

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

3

 

3

 

Nöroloji

 

 

2

 

2

 

Göz Hastalıkları

 

Nefroloji

 

1

 

1

 

Radyoloji32

 
 

 

2

 

1

 

Tıbbi Patoloji33

 

 

2

 

1

 

Üroloji

 

Neonatoloji

 

2

 

1

 

Çocuk Cerrahisi

 
 

 

2

 

2

 

Perinatoloji

 

Nöroloji

 

3

 

3

 

Radyoloji

 
 

 

1

 

1

 

Kardiyoloji

 

 

2

 

3

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

 

2

 

Iç Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

Nükleer Tıp

 

1

 

1

 

Kardiyoloji

 
 

 

1

 

1

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

 

2

 

2

 

Tıbbi Onkoloji

 

 

3

 

4

 

Radyoloji

 

 

2

 

1

 

Radyasyon Onkolojisi

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

2

 

2

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon19

 
 

 

2

 

1

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 

3

 

1

 

Kalp ve Damar Cerrahisi34

 

 

3

 

2

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

 

1

 

1

 

Genel Cerrahi35

 

 

1

 

2

 

Acil Tıp

 

Perinatoloji

 

1

 

2

 

Neonatoloji36

 
 

 

2

 

2

 

Tıbbi Genetik37

 

 

3

 

1

 

Tıbbi Patoloji38

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

2 ve 3

 

24

 

Genel Cerrahi

 
 

 

4

 

1

 

Tıbbi Patoloji

 

 

6

 

2

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

5

 

3

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

4

 

2

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

5

 

3

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

 

6

 

3

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

Radyasyon Onkolojisi

 

2

 

1

 

Radyoloji

 
 

 

3

 

1

 

Nükleer Tıp

 

 

4

 

2

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları39

 

 

4

 

3

 

Tıbbi Onkoloji

 

Radyoloji

 

3

 

2

 

Nükleer Tıp40

 

 

Romatoloji

 

1

 

9

 

Iç Hastalıkları29

 
 

 

1

 

6

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon41

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

3

 

4

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 
 

 

2

 

4

 

Nöroloji

 

 

1

 

1

 

Acil Tıp

 

Spor Hekimliği

 

1

 

4

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 
 

 

2

 

4

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 

2

 

3

 

Kardiyoloji

 

 

2

 

2

 

Acil Tıp

 

 

2

 

1

 

Fizyoloji

 

 

1

 

1

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Çocuk Kardiyolojisi

 

 

1

 

2

 

Radyoloji

 

Rotasyona Gönderen Uzmanlık Alanı

 

Önerilen Uzmanlık Eğitimi Yılı1

 

Rotasyon Süresi (Ay)

 

Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı

 

 

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

 

1

 

2

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon42

 
 

 

1

 

1

 

Göğüs Hastalıkları43

 

 

1

 

2

 

Iç Hastalıkları44

 

 

1

 

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

Temel Immünoloji

 

2

 

1

 

Romatoloji

 
 

 

2

 

1

 

Hematoloji

 

 

2

 

2

 

Immünoloji ve Alerji Hastalıkları

 

Tıbbi Biyokimya

 

2

 

1

 

Hematoloji

 
 

 

2

 

2

 

Iç Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Nükleer Tıp

 

 

3

 

1

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

 

3

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

 

2

 

1

 

Iç Hastalıkları45

 
 

 

2

 

3

 

Romatoloji46

 

 

2

 

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları47

 

 

2

 

3

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon48

 

Tıbbi Farmakoloji

 

2

 

1

 

Nükleer Tıp

 
 

 

2

 

1

 

Tıbbi Genetik

 

Tıbbi Genetik

 

2

 

2

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum49

 
 

 

2

 

2

 

Çocuk Nörolojisi

 

 

2

 

2

 

Çocuk Endokrinolojisi

 

 

2

 

2

 

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

 

 

3

 

1

 

Iç Hastalıkları

 

 

3

 

1

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

 

3

 

1

 

Hematoloji

 

 

3

 

1

 

Tıbbi Onkoloji

 

 

3

 

1

 

Nöroloji  

 

Tıbbi Mikoloji

 

2

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları39

 
 

 

2

 

1

 

Hematoloji

 

 

1

 

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

 

1

 

1

 

Tıbbi Patoloji

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

3

 

6

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji50

 
 

 

3

 

1

 

Tıbbi Biyokimya

 

 

2

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları16

 

 

4

 

1

 

Halk Sağlığı

 

Tıbbi Onkoloji

 

2

 

1

 

Hematoloji

 
 

 

2

 

1

 

Tıbbi Patoloji

 

 

2

 

1

 

Radyasyon Onkolojisi

 

Tıbbi Viroloji

 

1

 

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 
 

 

1

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları16

 

Üroloji

 

2

 

3

 

Genel Cerrahi

 
 

 

3

 

1

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

2

 

2

 

Nefroloji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTASYONLAR/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

KLINIK ADI

 

Acil  Tıp

 

Anestezi

 

Biyokimya

 

Dahiliye

 

Endokrin

 

Gastoente

 

Nefroloji

 

Onkoloji

 

Hematoloji

 

Enfeksiyon

 

FTR

 

Genel Ce

 

Göğüs

 

Kardiyoloji

 

Ortopedi

 

Nöroloji

 

Patoloji

 

Psikiyatri

 

Radyoloji

 

Üroloji

 

Beyin C.

 

KBB

 

Çocuk S.ve Hast.

 

Kadın Hst.ve D.

 

Plastik C.

 

KDC

 

Çocuk C.

 

Göğüs C.

 

Göz

 

Çocuk Ruh Sağ.

 

Nükleer tıp

 

Aile Hekimliği

 

1

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil Tıp

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anestezi

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyin Cer.

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cildiye

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahiliye

 

1

 

 

 

 

 

 

 

öneri 2

 

öneri 2

 

öneri 2

 

öneri 2

 

öneri 2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfeksiyon

 

1

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTR

 

1

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Cer.

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Göğüs Hs.

 

1

 

1

 

 

 

3

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Kardiyoloji

 

1

 

 

 

 

 

4

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBB

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ortopedi

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöroloji

 

1

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikiyatri

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Radyoloji

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Üroloji

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastik Cer.

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDC.

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Göz Hast.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın Hst. ve Doğum

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göğüs Cer.

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

17

 

 

38

 

3

 

 

4

   

 

4

 

1

 

52

 

14

 

12

 

6

 

13

 

7

 

5

 

8

 

3

 

2

 

3

 

10

 

6

 

6

 

5

 

5

 

8

 

2

 

4

 

2

 

Iyi çalışmalar dileriz.

 

1 Önerilen uzmanlık eğitimi yılı, içinde rotasyonun yapılması önerilen uzmanlık eğitimi yılıdır.

2 Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yaptırılması önerilir.

3 1 ayı Çocuk Acil hizmetlerine yönelik yaptırılması önerilir.

4 Uzmanlık eğitiminin birinci ve üçüncü yılında üçer ay, toplam 6 (altı) ay şeklinde yaptırılması önerilir
 

5 Ikinci 6 aylık dönemde yaptırılması önerilir.

6 Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ameliyatlarının yapıldığı bir merkezde Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmak ve ameliyatları izlemek üzere yaptırılması önerilir.

7 Temel Romatoloji eğitimine yönelik planlanması önerilir.

8 Üroloji Uzmanları muaftır.

9 Çocuk Cerrahisi Uzmanları muaftır.

10 Bu rotasyon süreci içinde; “1. Hastaya genel ve sistemik yaklaşım, 2. Endokrinolojik hastaya yaklaşım ve izleme, 3. Sıvı-elektrolit dengesi yönetimi, 4. Romatolojik hastaya yaklaşım ve izleme” bilgi ve becerilerinin edinilmesi önerilir.

11 Dermatopatolojik kavramların öğrenilmesi ve deri hastalıkları patolojisine yaklaşımı içermesi önerilir.

12 ”Mikolojik ve bakteriyolojik kültür ekimi, uygulanan laboratuvar yöntemlerinin öğrenilmesi, akılcı antibiyotik kullanımı ve enfeksiyon hastasına yaklaşım prensiplerinin öğrenilmesi” önerilir

13 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları muaftır.

14 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları muaftır.

15 Ana dal uzmanlık eğitimi sırasında bu rotasyonu yapanlar muaftır.

1 Önerilen uzmanlık eğitimi yılı, içinde rotasyonun yapılması önerilen uzmanlık eğitimi yılıdır.

2 Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yaptırılması önerilir.

3 1 ayı Çocuk Acil hizmetlerine yönelik yaptırılması önerilir.

4 Uzmanlık eğitiminin birinci ve üçüncü yılında üçer ay, toplam 6 (altı) ay şeklinde yaptırılması önerilir.

5 Ikinci 6 aylık dönemde yaptırılması önerilir.

6 Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ameliyatlarının yapıldığı bir merkezde Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmak ve ameliyatları izlemek üzere yaptırılması önerilir.

7 Temel Romatoloji eğitimine yönelik planlanması önerilir.

8 Üroloji Uzmanları muaftır.

9 Çocuk Cerrahisi Uzmanları muaftır.

10 Bu rotasyon süreci içinde; “1. Hastaya genel ve sistemik yaklaşım, 2. Endokrinolojik hastaya yaklaşım ve izleme, 3. Sıvı-elektrolit dengesi yönetimi, 4. Romatolojik hastaya yaklaşım ve izleme” bilgi ve becerilerinin edinilmesi önerilir.

11 Dermatopatolojik kavramların öğrenilmesi ve deri hastalıkları patolojisine yaklaşımı içermesi önerilir.

12 ”Mikolojik ve bakteriyolojik kültür ekimi, uygulanan laboratuvar yöntemlerinin öğrenilmesi, akılcı antibiyotik kullanımı ve enfeksiyon hastasına yaklaşım prensiplerinin öğrenilmesi” önerilir.

13 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları muaftır.

14 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları muaftır

15 Ana dal uzmanlık eğitimi sırasında bu rotasyonu yapanlar muaftır

16 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ağırlıklı yaptırılması önerilir.


UZMANLIK EĞİTİMİ ROTASYONLARI HAKKINDA TUK KARARI 

Resim: http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/pictures/rotation2.jpg

Resim: http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/pictures/yeni.gif

Resim: http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/pictures/rotation2.jpg

Resim: http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/pictures/yeni.gif

Resim: http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/pictures/faq37.jpg

Resim: http://kurullar.saglik.gov.tr/kurullar/pictures/marriage2.gif


ROTASYONLARIN KİMLERE NASIL UYGULANACAĞI HAKKINDA AÇIKLAMA 

 

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ (TUEY) hakkında
SIk Sorulan Sorular için tıklayınız.

 

Eş Durumu Mazereti için Başvurular


 

 

 

 

 

 

asistan rotasyon süreleri 2010

 

ihtisas rotasyon süreleri

 

 

rotasyon süreleri

 

acil tıp rotasyon süreleri

 

asistanların rotasyon süreleri

 

Branşlardaki rotasyon süreleri

 

 

Tababet Uzmanlık Dalları, Yan Dalları ve Asistanlık Süreleri: Madde 5 (Değişik: 5.7.1983 ... eğitim süreleri ve rotasyon- lar ek çizelgede gösterilmiştir. asistanlıkta geçmeyen sürelerasistanlık ve rotasyon sürelerinden sayılmamaktadır. Asistanların değerlendirilmesi2010 rotasyon süreleri


 

 

2010 asıstan rotasyon suresı

 

2010 asistanlık rotasyon süreleri

 

 

 

acil tıp rotasyon süreleri

 

acil tıp rotasyon süresi

 

acil tip rotasyon


 

 

aile hekimliği rotasyon süreleri

 

asıstan rotasyon sureleri

 

asistan eğitim rotasyon süreleri

 

asistan rotasyon

 

asistan rotasyon sureleri

 

asistan rotasyon süreleri

 

asistan rotasyon süreleri

 

asistan rotasyon süreleri 2010

 

asistan rotasyon süresi

 

asistan rotasyonlar

 

asistan rotasyonları

 

asistan süreleri

 

asistan yeni rotasyon süreleri

 

asistanların rotasyon süreleri

 

asistanlarin rotasyon süreleri

 

asistanlık rotason süreleri

 

asistanlık rotasyon

 

asistanlık rotasyon süreleri

 

asistanlık rotasyon süresi

 

asistanlıkta rotasyon

 


 

 

dahiliye asistan rotasyon süreleri

 

dahiliye asistanlik sureleri

 

dahiliye rotasyon süreleri

 

eski rotasyon süreleri

 

ihtisas rotasyon süreleri

 

kurullar gov tr rotasyon süreleri

 

nöroloji asistan rotasyon 

 

rotasyon eğitimi asistan

 

rotasyon kardiyoloji asistan

 

rotasyon süreleri belirlendi

 

rotasyon surelerı

 

rotasyon süreleri

 

rotasyon süreleri 2010

 

rotasyon süreleri ve soruları

 
 

 

tıp asistanlık rotasyon süreleri 2010

 

tıp rotasyon

 

tıp rotasyon süreleri

 

tıp uzmanlık rotasyon süreleri

 

tıpta rotasyon süreleri

 

tıpta uzmanlık eğitimi rotasyon süreleri

 

tıpta uzmanlık kurulu asistan rotasyonları

 

tıpta uzmanlık kurulu ilgili müfredat komisyonlarının çalı

 

tıpta uzmanlık kurulu rotasyonlar

 

tıpta uzmanlık rotasyon

 

tıpta uzmanlık rotasyon süreleri 2010

 

tıpta uzmanlık rotasyon süreleri2010

 

tıpta uzmanlık sınavı 1992 mezunları

 

tuk asistan rotasyon

 

sistanlık rotasyon

 

asistan rotasyon süreleri

 

asistanlık rotasyon süreleri

 

asistan rotasyon süreleri

 

asistan rotasyon süreleri 2010

 

ihtisas rotasyon süreleri

 

rotasyon süreleri

 

acil tıp

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TIP-EĞİTİM haberleri
Arşiv Arama
- -