kizilay_banner_728X090

Güzellik kralı!..

Gazete arşivlerinden güzellik müsabakaları
Bu haber 2021-01-15 22:31:24 eklenmiş ve 2925 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

https://www.gastearsivi.com/ara/g%C3%BCzellik%20m%C3%BCsabakas%C4%B1 

https://www.gastearsivi.com/ara/g%C3%BCzel%20bacak

Gazete arşivlerinden güzellik müsabakaları 

 

Akşam 21 Ocak 1932

 Güzellik kralı!.. İzmirde erkekler arasında güzellik müsabakası! İzmir 21 (Hususi) — Burada 20 - 30 yaşındaki erkekler...

Cumhuriyet 25 Şubat 1929

Cumhuriyet 13 Şubat 1929

Vakit 6 Ocak 1933

 Güzellik Kraliçeliği Bu sene birçok yerlerde neden itibardan düştü? 1933 senesi girdiği halde hiç bir yerde intihap...

Akşam 27 Ağustos 1932

 Oturanlar: Dünya güzeli Kerlman Halis hanımla, Kanada güzellik kraliçesi - Ayakta duranlar dünya güzellik müsabakası jüri...

Cumhuriyet 18 Şubat 1929

 Müsabakamıza bazi - itiraz| edenler oldu. Kuvvetli delillere istinat etmiyen bu itirazlara cevap . Bütün Dünya milletlel ak

Akşam 30 Ocak 1931

 931 kraliçesi gitti Kraliçe Fransada 20 gun kalacak 1931 güzellik kraliçesi Naşide ğ Saffet hanım Ş dün — Semplon ekspresi

Cumhuriyet 23 Şubat 1929

Cumhuriyet 14 Şubat 1929

 1. Küpür

17 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 1

 

Bulunan sayfalar

Cumhuriyet 20 Ocak 1931 sayfa 2

 Güzellik müsabakası etrafında dedikodu! Cumhurıyet ivalJUtJUS.au Sehir ve memleket fıaberlerı Haricî tiçaretimiz lira...

Cumhuriyet 27 Temmuz 1930 sayfa 1

<img alt=" YEDTNC1 SENE N' 2 2 3 5 Baçmutıarrlrl YUIMIJS " '"="" İdarehanesİ:="" |="" myumramnmiye="" karşısında="" dairei="" mahsosa="" §="" telgraf:="" istanbul"="" data-cke-saved-src="https://dzp35pmd4yqn4.cloudfront.net/thumbnails/cumhuriyet/1930-07-28-0-thumbnail250.jpg" src="https://dzp35pmd4yqn4.cloudfront.net/thumbnails/cumhuriyet/1930-07-28-0-thumbnail250.jpg" style="height:auto; margin-top:auto; width:300px">

Cumhuriyet 26 Aralık 1932 sayfa 1

 Hayat Ansiklonedisr mcıcuzu çıktı Muahedelerîn yeniden Tetkiki mes'elesi Çekoslovakya Haricîye Nazırı M. Bene? kiiçük itilâf

Cumhuriyet 12 Aralık 1931 sayfa 1

 SEKÎZîNCî SENE No. 2731 Sahip ve Başmuharriri IS1ADİ j j İDAREHANESİ: Daynınunıoıniye karçiMid* tara nuhsoaı jî Telgraf»...

Cumhuriyet 18 Haziran 1931 sayfa 1

 SEKiZİNCi SENE No. 2555 IpB^muHarrlrl VUNU8 }* : ISJADİ İDAREHANESİı] Bîîi'BBDUfliuıniu Urşixında diireı •ahss&a JPTelgraf:

Vakit 23 Nisan 1930 sayfa 2

 aftasının ilk günü YK 7 SR mi ( Üst tarafı İ inci sayıfadı hirmeti yapraz. Hepinizi sevinç- le tebrik ederim. İstanbaları...

Haber 4 Haziran 1937 sayfa 3

  .. SHAZİRAM—1587 Benim göcüşüm: Istanbulda bir kaç gün. Yedi aylık bir ayrılıktan kp tekrar dönmek üzere Istanbula uğradım,

Cumhuriyet 26 Mart 1931 sayfa 3

 27 Mart 193] Cumhuriyet SON TELGRAFLÂR İntîhabat faaliyeti Bahkesir (10), Konya (10), Tekirdağı (4) meb'us çıkaracaktır...

Cumhuriyet 5 Aralık 1932 sayfa 1

 , A llo Yetişiniz! Cingöz Recai'nin hari kulâde müheyyic maceraları Türkçe eserlerden Bize dair tez hazırlıyan Avusturya'h

Akşam 16 Şubat 1936 sayfa 6

  e MM eğ Sahife 6 AKŞAM İzmirde fırtına ve su basması Bir çok evler yıkıldı, 14 ev boşaltıldı bazı evlerdekiler sandallarla

Akşam 21 Ocak 1932 sayfa 1

 Sene 14 — No: 4773 — Fiatı her yerde: 5 kuruş Osmanlı borçları meselesei Borç yekünunun ve faiz miktarının tenzili.. Pariste başlıyacak müzakeratta bunları talep edeceğiz CUMA — 22 kânunusanı 1734 Yakalandılar! Urla yolunda soyguncular ele geçirildiler Felefjonlar: Lahrır 216860 — İdare 21434 — Rüişe ZU113 Amerıka ipin ucunu elinden kaçıracak mı? Doların düşmesi devam ederse bunun bir felâket halini alması muhtemel Londra 21 (Hususi ) — Bir kaç gündenberi dolar fiatinin düzmesi bura malt mahafilinde büvük bir alâka İle takin edi- K Izmir21(Hususi) —Urla yulunda |) 4 otomobili soyan 3 haydut Urla |( civarında Kilizman köyü yakininde | | jandarmaların pususuna düşmüş- | ) lerdir. Haydutlarla jandarmalar || arasında bir müsademe olmuştur. Haydutlar karanlık içinde gaip olmuşlardır.

Cumhuriyet 8 Kasım 1932 sayfa 3

 Cumhuriyet ANKARA MEKTUPLARI Her türlü sergüzeşt havası ortadan kalkmalıdır! Yeni Yunan Başvekili M. Çaldaris haricî işlerde

Vakit 14 Şubat 1933 sayfa 1

  Berlinde yıldırım İ Almanyada havalar son derece şid- detlenmiştir. Fakat bu kış vaktine rağmen bir de yıldırım düşmüştür.

Cumhuriyet 12 Eylül 1934 sayfa 2

 1934 Avrupa güzeli İngîlterede yapılan intihapta Fenlaridiya güzeli, MeL Ether Toivonen Kraliçe seçildi sCamkariyet ( Şehir

Akşam 17 Ocak 1930 sayfa 1

MÜĞ yülde VCT UO ASN A UUMARKIRBSI — 10 Kâanunusanı 1730 Fiatı 5 kuruş * —— — —0 7 n Güzellik müsabakası Hanımlarımız ve Tasarruf Tud: Müi':’! ğ > ğ ÇOCUK DUNYASI .. Te Si Samiye Burhan Cahit Üçüncü gelen Nezahet İhsan hanım ne diyor? -— hanimefendinin fikirleri | Bir Amerikalı gazeteci Nezahet hanı- Kadınlar müsrif değildir. Türk kadını mın resmını sinema şirketine gönderdi ve eğlenceli bir müsabaka tertip ettik. kanaatkâr, hatta cefakârdır Saniye Burhan Cahit Hanım- PAZARTESI gunu b e. HnĞ Ka

Cumhuriyet 12 Mart 1931 sayfa 7

  1931 —- 27 Mart ç pa ü, iin MZ ART 192ş wi i ——, 1AâiTi — Cumhuriyet ei e .. . . Ni b ; HARİÇ İÇİN Güzellik Kraliçesi...

Cumhuriyet 4 Kasım 1932 sayfa 5

 5 Teşrinisani 1932= Garîp ve meraklı bir iddia ıCumhariyet '• MEMLEKET MEKTUPLARI Fatih İstanbul'u nasıl Karadeniz...

Son Posta 17 Şubat 1933 sayfa 1

 HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI BALKİNTDİLİ -— Senı 3 —Noı 923 Son Po —- —emm— — — e A Vazı içleri telefenu İatanbul — « CUMARTESİ

Anadolu 11 Mart 1938 sayfa 7

   IZ Mart Holivudun Esrarı AAA A LADAĞT ĞALA KA CAT K YAK LA FKK SAA A AAA DAUK TUT AKTIKAAKAIILAKA AAT Marlen tarafından

Akşam 4 Mayıs 1933 sayfa 3

  yor 5 Mayıs 1933 AKŞAMDAN AKŞAMA istikbalden ümitvar Imak iç Beyazıt ci yen rasında bulun: , İstanbu: h güzel yerek...

Akşam 31 Ocak 1929

 tirlerdi Fak dediği g beri, yar ü a dan takd rik görmem Şimdi, boyuna Cırrrr... Te — Allo!.. musu — de sizi ha sas, € ar biri

Bulunan sayfalar

Vakit 10 Ocak 1931 sayfa 1

   14 üncü Yıl No. 4674 Ankarada dün Isın GM Fahrettin Pş. bugün gidiyor, muha- emenin bugün başlaması muhtemel İstanbulda

Vakit 25 Ocak 1931 sayfa 1

  IğüncüYıl No. 4658 Idare telefonu; 2. 4870 Pazartesi Gazi Hazretleri dün ağ 26 Kânunsani (1 inci ay) didi) Ünü 1931 izmire

Vakit 22 Ocak 1931 sayfa 1

 E) Li Ustat Halit Ziyanın hatıratı Gâzi ad Şubat iptidasından itıbaren Marie ME 7.5 y VAKIT sütunlarında intişara...

Vakit 3 Şubat 1931 sayfa 1

  TEE Mm e ln Me Siyaset meyda nına giderken... m Dün dıvanı harp bır kısım maznun- lar hakkında yeni kararlar verdi Divanı

Vakit 13 Ocak 1931 sayfa 1

 mala EM aaa 14 üneli Val No. 4877 Türk- Menemende Muhakeme perşembeye Celseler aleni, herkes gibi gazeteciler de bulunacak

Vakit 8 Şubat 1931 sayfa 1

  2.470 Pazartesi 9 ŞUBAT © (2 inci ay) e — a İğ üncü Yıl No. 4702 dare telefonu: Gazi Hz.nin Büyük Sözleri | ma YY yy —-...

Vakit 15 Ocak 1931 sayfa 1

  14 üncü Yıl No. 4679) Menemende Divanı Harpte ilk celse Ceza kanununun 146 ve 151 inci maddelerinin tatbıki isteniyor GA e

Vakit 5 Nisan 1931 sayfa 4

 — 4— VAKIT 6 NISAN 19 GÜNÜN — - İİİ Sol cenahın fikir ve menfaat birliği Ankarada halk evi teşekkül edecek. Günümüzün en...

Vakit 10 Şubat 1931 sayfa 1

  İN2sarini 14 üncü Yıl No, 4704 dare telefonu: Yol Verğis HATIRALAR ARASINDA Ustat Halit Ziya B.in hatıraları yarın devam

Vakit 5 Ocak 1931 sayfa 4

  Sütunlarda Seyahat Servet azgmlıkları irminci asırda geçmiş bir peri masalı okudum. Fakat bu masal gibi gerçek, bana hay-

Vakit 15 Şubat 1931 sayfa 6

 — 6 — VAKIT 16 ŞUBAT 1931 EN m 5) Aşkın Uzun müddet bir baygınlık, beynime| ve vücudüme ağırlık çökmüş zannettim, Sonra derin

Vakit 13 Şubat 1931 sayfa 1

  14 üncü Yıl No. 47 Muamele Ve Şek r Meclisinde © Muhiddin izahat Meclisin İstanbul O umumi O meclisinin şubat içtimalarına

Vakit 16 Şubat 1931 sayfa 2

 —2 — VAKIT 17 ŞUBAT 5 EE e kiki 1931 ER Dayıma dair — Harap konak — Yıkık mahzende pan- domima — Fahriye Hanım ve Gülter...

Vakit 17 Şubat 1931 sayfa 6

 — 6 — VAKIT 18 ŞUBAT 1931 Umumi iktisadi buhran İ Dünyadaki sim mavomle — Geçen sene atlat- tığımız buhranlar — Idhalât ve

Son Posta 8 Temmuz 1931 sayfa 4

 LT bi O kalan Türksporla | : | Memleket Haberleri Memlekette Spor Harel_cetleri - Samsunda Futbol Birin- ciliği Müsabakaları

Son Posta 11 Aralık 1932 sayfa 6

  eT e gönderir ve sinema Aleminin anlatır. *Son Posta, Holivutta hususi mubabiri Bulunan yegğâna Türk — gazetesidir. Uvut

Vakit 13 Ocak 1931 sayfa 2

 ——) — AKIT 14 Kânunsanı 1931 Bacak müsabakası münasibetite (Üst tarafı 1 inci sayfada) ları bütün kitapları bile. Biz şap...

Vakit 21 Şubat 1931 sayfa 1

  —. 14 üncü Yıl No. 4713 Türk dostu mu, yoksa | Bugün 12 sayıfa Idare telefonu: ti 2. 4370 Fransız tüccarı mı ? Clot Farer

Vakit 9 Ocak 1931 sayfa 3

  Kaçakçılar filmi çekilirken Kacakcılar Sesli ve sözlü olarak temem- lanacak Maslakta olan kaza üzerine yarıda kalan...

Vakit 24 Ocak 1931 sayfa 1

  rağ I4üncü Yıl No. 4697 Mürteciler hakkında! “İdare telefonu: o 2.4370 Oo Pazar 25 Kânunsani (Linciay) 1931 Karar adilâne

Akşam 21 Ağustos 1932 sayfa 2

 Sahife 2 Akşam 22 Ağustos 1932 Emniyet memurları Yeni terfi ve tayinler Ankara, 21 — Emniyet memur- ları arasında tebeddülât

Son Posta 2 Mart 1933 sayfa 4

  £ON POSTA L MEMLEKET HABERLERİ||— —I : : Ufak * Memleket Manzaraları Eskişehir'de Pehlivan Güreşleri Eskişehir ( Hususi ) —

Vakit 15 Haziran 1932 sayfa 1

 Bugünkü sayımız 12 sayia “VAKI Akbaba, Gençlik, Sinema ve Çocuk Sayfaları im 1$ inci Yıl * Sayı : 5184 Tülin mabilenin idi i

Akşam 22 Ağustos 1932

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TARİH haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -