kizilay_banner_728X090

Mektep kitapları neden pahalıdır?

Gazete arşivlerinde okul kitapları konusu
Bu haber 2021-01-15 22:24:34 eklenmiş ve 5778 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

https://www.gastearsivi.com/ara/mektep%20kitaplar%C4%B1  Mektep Kitapları bulunan küpürler

Akşam 24 Kasım 1932

 Mektep kitapları Daha ucuza satılması için bir komisyon teşkil edildi Ankara, 24 (A.A.) — Mektep kitapları etrafında b deki

Vakit 29 Kasım 1932

 MEKTEP kitapları Fiyatların ucuzlatılması içini kitapçılardan birer nümune istendi, tetkik olunacak Mektep kitapları...

Tan 9 Mart 1937

 Yavkularımızın Mektep Kifapları Ahmet Emin YALMAN Ç“oııaıuz belki de Birdenbi Te farkında olmuyoruz. Bakat Türk cemiyeti...

Vakit 30 Kasım 1932

 Mektep kitapları için komis yon Istanbulda da mülellifleri ça- Hamdi Emin&. ğırıp mütalâalarını alıyor. Mohtep kitapları —

Akşam 24 Ekim 1932

 Dil inkılâbı Gelecek sene ilk mektep kitapları öz Türkçe olacak| Ankara, 25 — Maarif — vekili Reşit Galip pey muhtelif maarif

Akşam 26 Kasım 1932

 Mektep kitaplarının pahalılığı Fiatlerde 30 */o tenzilât yapmak pek mümkündür Bu suretle kıtaplara fazla verilen 120 bin lira

Akşam 20 Şubat 1929

 WHariçteki türkler kıraat kitabı istiyorlar Bulgaristan ve Romanya Türkteri Maarif vekâletine müracaatla bu seneki ders...

Akşam 28 Ocak 1929

 verilecek ve tabı Talim ve terbiye heyeti reisi Emin bey Yeni, mektep kitaplarının tabı için Ankarada hararetli bir faahyet

Yeni Sabah 12 Mart 1939

 (Baş tarafı 1 inci sayfada) bu işle alâkadar kimseler tarafından tenkide bile uğrıyacaktır. Fakat ki nazariyeler | ile...

Bulunan sayfalar

Vakit 23 Mart 1933 sayfa 9

   iğ YA TAŞA N » İİK21 Mart 1933. ANKARA, 23 (Hususi) — tep kitapları işini bütün tefer- tile tetkik etmiş olan Maarif i...

Son Posta 30 Eylül 1931 sayfa 3

   1 Teşrinievvet — Hergün Mektep Kitapları İnhisarı Mektep kitapları bu sene lkı taraflı inhisar altına gir- miş gibidir. Bir

Vakit 26 Kasım 1932 sayfa 4

 Sayıfa 4 VAKIT - Mektep kitapları fiatını Kıbrısta İRençber Mehmet hakkın daki iddianın aslı yok! yarı yarı imkânı indirmek

Vakit 1 Ekim 1929 sayfa 2

 Hinaheği dl Amerika amahkesla rı şerefine bir ziya- Jet verildi Ankara, 1 AA) — Ziyade mazharımüsasde eş let esasına müstenit

Milliyet 24 Kasım 1932 sayfa 3

   Ekonomi #enesi ilk on aydaki ihracatmı mu- i bir istatistikte toplamıştır. Bu istatistiğe nazaran, başlıca ik- ihracatı,

Akşam 25 Kasım 1932 sayfa 2

 Sahife 2 Kitaplar neden pahalıdır Baş tarafi b ifemizde) basılmaktadır. Bundan başka dev- let matbası, kitapçılar tarafından

Vakit 24 Kasım 1932 sayfa 8

 er TA Sayıfa 8 Mektep: kitapları anketimiz Mektep kitaplarını hükü- “metin bastırması Bu mesele ve ucuzluk hakkında kitap-

Vakit 25 Kasım 1932 sayfa 4

 ine Kitapçılara göre .. mektep kitaplarını | kaplıyacaktır. Harf imkrlâbmdan ucuzlatmak kabil mi? | Kitapçı Halit Beye...

Vakit 30 Kasım 1932 sayfa 3

 Ünün işaretleri | Abdullah Cevdet ve Ziya Gök Alpın bir teşbihi Abdullah Cevdetde öldü. Abtallah Cevdet sözü bana ne- latmaz

Milliyet 24 Kasım 1932 sayfa 2

 Tarihi tefrika: 24 93 felâketleri ve Ignatief Söz sırası Namık Kemal'de.. Herkeşin omuzları arasın dan soğuk bir titreme...

Akşam 24 Kasım 1932 sayfa 1

Cumartesi günü iktisat vekili Celâl bey izahat verecek Ankara, 25 (Hususi) — Halk fırkası gurübunün vam ediyor. Bu - içi vekiller - vekâlet — işlerine dair beyanatta - bulunmakta, - sorulan suallere cevap vermektedir. ve inhisarlar - vekili — beyanattı bulundu. Dün de ziraat vekili izahat verdi. Dün grup öğleden sonra, mec- lit müzakeratını müteakip Afyon mebusu Ali beyin reisliği altında toplanmıştır. İptida gümrük ve inhisarlar vekili söz alarak bir gün evvel sorulan ve vaktın gecik- mesi hasebile cevap verilmesi düne (Devamı ikinci sahifede ) Ziraat veklli Muhlis bey İzmir 24 (Hususi) — Bura- daki musevilerden büyük bir kısmı, İspanyolceyi birakarak yalnız Türkçe konuşmağa ka- far vermişler ve bu kararı | tatbik etmeğe başlamışlardır. Karar herkes tarafından iyi karşılanmıştır. Türkce konu- || şulmaşını tem “in teşebbüsteji bulunanlar türkceyi musevile- rin ana dili yapmak istedikle- rini söyliyorlar. Irtişa meselesi Hasan beyin divanı âliye sevkine lüzum gösterecek delil bulunamadı Ankara, 24 — İhzari encümen barut irtişa evrakı Üzerinde tet- kikatını ikmal ederek mazbatasını muhtelit encümene tevdi et- Balıkhanede toptan kilosu 25 kuruşa satılıyor

Son Posta 19 Ocak 1932 sayfa 11

   UD ğ T PE AÇ N SON POSTA Şarkın Yeni ; Peygamberi GANDİ KİMDİR Gandi, Konuştuğu Adamları Daima İkna Eğ_ixç M —7 — / — Ben

Vakit 6 Aralık 1932 sayfa 5

 ——2 Kümunuervel 1932 Sfenks konuştu ! Maurice de Türl Kapının eşiğinde Roberts: — Haydi Allah rahatlık versin, Yarına kadar

Vakit 3 Haziran 1933 sayfa 2

 sui istimali sil Yaştan taci 5 Başmakaleden Devam | Baştarafı; Biri VAKIT'ın Hususi Haberleri İ kar Bilhassa su sarfiyat ce

Akşam 25 Kasım 1932 sayfa 1

giıbıi lEdDir alınabılır? Evvelce yazdığımız gibi mektep kitapları çok pahalıdır. Bu paha- hk maarif vekili Reşit Galip beyinde mazarı dikkatine çarp- mıştır. Reşit Galipbey bu sene ki- taplar hakkında esaslı tetkikat ya- pacağını mektep kitaplarının daha Ucuza mal edileceğini ve ucuz satılacağını gazetecilere söylemiş- iştir. Ayrıca maarifte mektep kitaplarını — ucuzlatmak - için bir komisyon teşkil - olunmuştur. Bu mesele hakkında kitapçılar arasında tetkikat yaptık. Neticede mektep - kitaplarının — hakikaten talebe velilerinin pek büyük müş- külâtla alabileceği kadar pahalı olduğunn anladık. Bu . pahalılığı göstermek için bir kaç misal yalım. Meselâ yedinci sınıfının 125 kuruştur. Doku- ufın coğrafiyası 200 ku- Bir kitapçı dükkânı zan bir sınfın kitaplari 18-20 | memur ve aylıklı bir zat olursa... var. Maamafih ucuzluk da ona goredır Ras mötehassısları” heyetile “Anado 'ya gezn arkacaşımızın anlattığı bazı kayı calip müşaheeleri son iki nüs- hamızda yazmıştır. Bu gön de kazanç vö masrafın ne mikyasta olduğuna tor mas edecefiz. Anadolu, — Iİstanbula — nazaran hayli ucuzdur. Esasen Akşamın muhabirleri de, — memleketin muhtelif yerlerindan — yazdıkları mektuplarda bunu anlatıyorlar. Meselâ, — Eğinde — tereyağının okkası 35, peynirin okkası 8 kuruşa, üzüm yir: gazetelerde okuduk. Yine bir gazetede gözümüze çarpmıştı kı, buzağısile berabet koskoca bir inek altı liraya satı- liyormuş. eçenlerde Köroğlu gazetesi, karileri arasında bir anket açmıştı. — Hangi kasaba daha ucuz? - diye soruyordu. Ka l Rur” Hetikderdan Gie paraya diye lasan, bunu okuyunca: — Ci Anadokida hayat ne ucuzl - der. Fakat, tetkikatta bulunan are kadaşımız, bize demiştir ki: — Kazanç da ona — göredir. doluda, vasati olarak, 12-13 k bir işe mukabil gündelik et 12 kuruştur. Bu da, lâzlet- tayin, ihtisassız bir ameleye veri- len para değil sene, hattâ ondan daha fazla öğrenme zamanı sarf ederek elde edilen meslek- lerde çalışan işçilere bu gündelik or.. Eğinde, halı dokumak günde — on — iki / saat çalışanlara yevmiye beş kuruş ücret verilmektedir. Bu kasabanın fiatlerini ise, yu- karda yazdık: Beş kuruşla, bir adam, kutu lâyemut yaşayabiliyor. Vaktile, bir yerde okumuştum: *Türkiye' köyletindü keher nülfüs

Akşam 15 Kasım 1929 sayfa 3

   16 Teşrinisani 1929 e SAA DA SRYUURÜ ĞK Akşam Sahife 3 — AKŞAMDAN AKŞAMA Kahramanlar Yaşar Nabi Beyin Divan edebiyatı ...

Vakit 11 Nisan 1933 sayfa 4

   Doğru mu ya! sensmeemsesasanr sarsam anassenase Nasıl vergi murakabesi? —— — On para vergi alınmıyan bi bir fabrikayı |...

Vakit 6 Eylül 1932 sayfa 9

 Mn Araplar arasında Hepte Üni meleri . 5D kişi dl hapsedersiniz, çiyeizlm gibi 300 mağazaların ve Halebin heycan ulnnduğunu

Cumhuriyet 7 Eylül 1932 sayfa 3

<img alt=" w »J " camfiariyet="" Şon="" te.lgoaflad="" m.="" makdonald="" alman="" teklifini="" tetkik="" ediyor="" fransa,="" itimat="" itilâfını="" imzahyan="" dev*="" letlerin"="" data-cke-saved-src="https://dzp35pmd4yqn4.cloudfront.net/thumbnails/cumhuriyet/1932-09-08-2-thumbnail250.jpg" src="https://dzp35pmd4yqn4.cloudfront.net/thumbnails/cumhuriyet/1932-09-08-2-thumbnail250.jpg" style="height:auto; margin-top:auto; width:300px">

Vakit 2 Aralık 1932 sayfa 3

 il 1 1932 Kitapların pabâlılığı ; lebenin teşkilât- ; sızlığındandır ii, Günler var ki Babrâli caddesi vel,  viribirine...

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TARİH haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -