kizilay_banner_728X090

Verem gazete haberleri

Verem gazete haberleri arşivi
Bu haber 2021-01-01 12:28:16 eklenmiş ve 1150 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

gastearsivi.com da Bulunan "verem" küpürleri

Verem gazete haberleri arşivi

 

18 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 1

12 Mayıs 1929 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 1

13 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 1

Akşam 15 Ocak 1932

 Ezeli dert: Ve Bu sene İstanbul belediye ve idarei hususiye bütçelerinde verem hastavanesi inşası için 45 bin lira tahsisat

Cumhuriyet 4 Nisan 1929

 Veremle mücadele tanbul verem mücadele cemiyeti bugunr toplanıyor İstanbul — Verı Verem — mücadele cemiyeti senelik...

21 Nisan 1932 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 3

Cumhuriyet 12 Mayıs 1929

 Var kıyas et!.. — Nereden kesiyor, nereye veriyor? Birinci milli up kongresinde bütün doktorlarımız müttefikan demişlerdir ki

Cumhuriyet 5 Nisan 1929

 Verem kongrası toplandı Verem vefiyatı kadar verem yatağı yapılmalıdır v Her aza senede 1o aza bulup ;miye!e...

Cumhuriyet 18 Nisan 1929

 , / yalnız Şelıreınmı Beyefendı! Verem hastanesini, mutlaka, konservatuvardan evvel yapacaksınız! Buna mecbursunuz! Şehremini

Akşam 13 Temmuz 1929

 Muhiddin beyle mülâkat Maçka ciheti nde yeniden iki geniş cadde açılıyor Verem hastanesi, vapurlarda imdadı sıhhi çantaları,

Akşam 8 Nisan 1929

 İlerlemiş veremliler için Şehremanetinin Cerrahpaşa hastahanesi bitişiğzinde — verem — hastahanesi inşa edeceği malümdur. Bu

Yeni İstanbul 1 Ocak 1950

 Verem Haftası başladı. Bül şehir halkı aşılanacak Verem Haftası yurdun ber tarafinı bugün bilfiil başlamıştır. Tatanbul rem

Cumhuriyet 11 Nisan 1929

 Var kıyas eti Veremlilere müjde : Mes'ele tetkik ediliyormuş! “ Akşam ,, refikimize — uzun uzun beyanatta bulunan muhterem

Akşam 15 Ocak 1932

 Felediye Istanbulu bir banyo şebri yapmağa karar vermiştir. Bunun için Florya plâji istimlâk edilecek ve burası asri bir...

Akşam 31 Mart 1929

 Çocuklarımızın sıhhatı Doktor Kadri Raşit Paşa verem vekayıımn çoğaldığını söyliyor Kadri Raşit Paşa Çocuk doğumu ve sıhhati

Akşam 6 Ekim 1929

 Dikkatler On para!.. İstanbulda mın.ğ)k. : toz toprak olduğu kadar - hayat ve maişet darlığı, yani doktorların “bünyevi...

Akşam 2 Nisan 1931

 Geçenlerde toplanan verem mücadele cemiyeti kongeresinde. vereme karşı etmek üzere çocuk[ırı_xılm'ıl aşısının tatbik edilmasi

Akşam 16 Şubat 1929

 Veremle mücadele Cemiyet bu gün öğleden sonra içtima ediyor Verem mücadele cemiyeti heyeti merkeziyesi bu gün ögleden sonra

Yeni Sabah 17 Nisan 1939

 Vezirköprüde Ağaç Bayramı Halkevinin Tertip Ettiği Muazzam Ve İstifadeli Bir Programla Parlak Bir Şekilde Tesit Olundu...

Akşam 27 Haziran 1937

 Tifo ile mücadelede iki mühim nokta - Terkostan başka suları da temizlemek, 2 Şehir içinden bostanları kaldırmak Tifonun son

Akşam 30 Mart 1937

 Muallimleri manen ve maddeten 1 terfih için alınacak tedbirler — Modern I_grbîy_e vasıtalarından istifade etmeleri, sıhhi -

Cumhuriyet 22 Mart 1929

 Çocuklarını- 4 zı. öpmeyiniz $ ve öptürmeyiniz! Öpmek bir Ççok hastalıklare — Kızamık, İBoğmaca, Kuşpalazı, Grip, Verem ve

Cumhuriyet 8 Nisan 1929

 Siz ne dersiniz ? kâfi gelm;miş, aman yatıştırınız! “ Gazetelerden: Şehremaneli namına — İspanyadaki — kongraya iştirak eden

Akşam 13 Temmuz 1929

 Veremli inekler Öldürülecek hayvanlarin bedeli tazmin edilecek Veremin başlıca sirayet vasıtası olan sütleri mikrupsuz...

Cumhuriyet 18 Nisan 1929

 10 Para Günde 10 pa ra mukabilinde binlerle veremli kardeşini ölümden kurtarİ mak istemez Ç| misin? Elbette | | istersin !

Akşam 31 Ocak 1929

 Şehrimizin sıhhatı ve mevsim hastalıkları hakkında salâhiyettar vermiştir: — Istanbulun havası her mevsimde çok...

Cumhuriyet 10 Mayıs 1929

 Veremle mücadele Dispanseri inşaatı bitti Yerebatan caddesindeki yeni Verem  Dispanserinin inşaatı hitam bulmuştur. Binanın

Bulunan sayfalar

Akşam 1 Şubat 1930 sayfa 6

   Sahife & DBBİ MÜSAHEBE,, Verem için... cm hakkında ne söylense, | ııy alsa azdır.. Verem - bizim memleketimizde her taşın

Cumhuriyet 28 Ekim 1930 sayfa 2

 Cumhurîyet şrinievvel 1930 Tevf ik Salim Pş. nın cevabı Henüz üç yaşında olan bu cemiyet ve den yıkılmış! remle mücadelenin

Akşam 8 Şubat 1930 sayfa 6

   ahife 6 Tıbbi müsahebe Verem mikrobu. insanları Beşeriyeti - kemiren, ıztırap ve acı içinde perişan, senc- lerce yataklara

Akşam 22 Şubat 1930 sayfa 6

 FERECĞENEEĞNA. L ARNAK NNN K GK c A ç D OĞ ee Sahile 6 Akşam TIBBİ MUSAHABE Çocuklarda verem aşısı. Bir müteverrim için esas

Milliyet 5 Nisan 1929 sayfa 1

   Maya 1929 Verem tedavisi ve sanatoryomlar

Cumhuriyet 2 Kasım 1930 sayfa 3

 = 3 TeşrimVni 1930 SON TELGRAFLAR Buigar Kralı ile Gazi Hz. arasında telgraflar Kral; Gazi Hz. nin davetine icabetle...

Akşam 25 Ocak 1930 sayfa 6

    Korkunç bir hastalık:- Tetanos... Tetanos afleler arasında hiç ehemmiyet verilmiyen, bilinmiyen bir hastalıktır....

Cumhuriyet 12 Haziran 1929 sayfa 3

  man mülâkatı Madrit 1L ÇAA )— M. Brland dle M Strezman. akvam cemiyeti ecilsinin ruznamesine dahil bulu- man mes'eleleri...

Cumhuriyet 4 Nisan 1929 sayfa 1

 Y SÜÖ N v Yerli malı Yerli mallarını koruyalım! Bulgaristanla münasebatımız ravo gençliğe!.. Hep hayat S T e a » b S ent .. aBa eee Dün Darülfünunda binlerce gencin Dün şehrimize gelen Hüsrev Bey e. Bdi . ler içinde vakit geçirilmez. Eğer - i -k- ı b- 't' kt 'ı d' bu münasebatın Samımıyetınden vaziyet hakikaten böyle ise elbet ışt ri Iy e ırmi 'ng a e I I Z B y (bir de onun pek gözle, imanlı | — Ç Türk talebe bi Sltaylşle bahsedıyor 4 yürekle izorluklara karşı koymak, | , Milli Türk talebe bir- | A : hallolunamaz gibi görünen mes'ete-| İlği tarafından yerli Sofya Sefirimiz. Hüsrev Bey, leri halletmek yolu vardır. O ka- malları koruma için dün şehrimize gelmiştir. Hüsrev dar kolay değildir. belki. Fakat dün Darülfünun kon- B. bugün Ankaraya gidecek, ve zor olduğu kadar şereflidir, zevk- ferans salonunda mu- bir hafta sonra şehrimize gelerek ildir. Zaten herhangi kolay bir | aZZam bir mitinğ ak- Soiyaya avdet edecektir. — mes'eleyi, dedikleri gibi, haminnem | tedildi. /— Hüsrev B. bir muharririmizin de kalleder. Hüner onun zor-ola- | Bu içtimada bazı ricasını kabul ederek Türk- Bulgar nını halletmekte, şeref onun karışık müder_ri's ve muallim- münasebatı —hakkında — atideki olanının içinden çıkmağa uğraş- | İtf bil'umum Darül- mühim beyanatta bulunmuştur : maktadır. fünunlular, Liseler ta- Bulgaristanla mün: atımız Darülfünun — talebe - birliğinin | lebesi ve kesif bir halk — “Bu yaz, berayi tedavi yerli mallarımızı korumak için al- | kitlesi hazır bulunu- mezünen Avrüj gideceğim ve

Cumhuriyet 21 Temmuz 1929 sayfa 3

  Rus - -Çin muhasamalı Ruslar iki Çin şehrini işgal ettiler Pekin 2 (K4 ) — Ka bi amumi bir korku ve Çinliler ba Mareketi...

Yarın 24 Mayıs 1931 sayfa 4

 25 Mayıs Veremliler artik kur- tuluyorsunuz ! Üçüncü devrede de Fridman aşı— sının. kat'i şifası anlaşıldı ! Feldmam — verem

Cumhuriyet 7 Eylül 1930 sayfa 3

 8 Ev'ul 1930 SON

Milliyet 4 Şubat 1930 sayfa 1

 * *

Cumhuriyet 20 Haziran 1929 sayfa 3

  İ myordu “Konağa siçin gidiyonlasıy? | geç Propaganda mı? Bulgar sahillerinde içerisi boş dört Rus yelkenlisi bulundu B...

Milliyet 28 Ekim 1930 sayfa 4

   B » » Mülliyet Asrın ümdesi <Müllget” tir, 79 TEŞRİNİEVEL 1930 “ İDAREHANE — Ankara caddesi > Tia: 100 Telgraf adresi:...

Cumhuriyet 5 Nisan 1929 sayfa 1