kizilay_banner_728X090

Çanakkale Tarihinden Kesitler

20 Temmuz 1936 öncesi sonrası gazetelerden tarihi olaylar
Bu haber 2020-12-13 12:55:58 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

20 Temmuz 1936 öncesi sonrası gazetelerden tarihi olaylar

 

 

  https://www.gastearsivi.com/gazete/yeni_asir/1936-07-19/1

 

 

TÜRKÇEENGLİSH

Gaste Arşivi

 

Yeni Asır

 aa - Gazi Eulvarı - İmtiyaz sahibi : Alla ER ciya “8 Ppurezz1172277177. Istanbul lefonla) — bildiriliyor: Bir atnalını...

 

A M 2 basış Sene 18 — No, 6377 — Flatı her yerde 5 kuruş PAZARTESİ — 20 TEMMUZ 1936 — — — > Telefon:..." class="gJlwEu himZKo sc-fznZeY sc-fzqMAW" loading="lazy" src="https://dzp35pmd4yqn4.cloudfront.net/thumbnails/aksam/1936-07-20-0-thumbnail250.jpg" style="box-sizing:border-box; height:auto; max-width:100%; width:300px">

Cumhuriyet

 BUGÜN 2 nci sahifemizde: Siyasî İcmal Romanyanın politıkası. 4 üncü sahifemizde: Hıkâye Mahmud Yesari. 6 nci sahifemizde:...

 

Evening Star

 WEATHER. V ™ . (0. B. Weather Bureau Forecast.) ^ ^ ■ lilG Ollly GVGning pEpGT Pair tonight and probably tomorrow; //fl A in

Haber

 $ Kuruş » Telefon: 23872 HABER Gece yarısı tabı 20 Temmuz 1536 Pazartesi Sene: 5 « Sayı: 1620 ——— — A Türk askerleri...

Halkın Sesi

 ” HAKKIN SESİDİR Eğer Biz inik patlarsa ve 'bü- Mehmedciklerimiz Düğün Aileme emer | r (30milyon insan , izmirde ve...

 

The Key West Citizen

 Associated Press Day Wire Service. For 56 Years Deyoted to the Best Interests of Key West VOLUME LVII. No. 172. New Deal...

Son Posta

 HALKIN GÖZÜ aa A HALKINKULAĞI —a_ DİLİ HALKIN aa — No. İitibaren —a eei Lozandan Sonra ' Montrö * &* Artık milli hadutlarımız

Tan

 MN ağa TA Gazetecilik. PAZARTESİ 20 TEMMUZ | 1936 | TELEFON : TELGRAF : İKİNCİ Y ün | salı sabahı saat 9 akil fırka Çana müst

 

Ulusal Birlik (İzmir)

  Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM yi VAM HAMDI NÜZHET Adres: e e ler sokağı Abone Re arı; Sene altı aylığı 490 ei Ri esmi ilânlar

18 Temmuz 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

18 Temmuz 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

 

 

 

 

 •  
 •  

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

44 - Gazi Bulvarı - imtiyaz sahibi: ŞEVKET pe IZMIR - harrir ve umumi neşriyat müdürü: AR GEAR Şe BFAZAR 19 TEMMUZ 1936 paya A No. 9299 la Cumhuriyetin Ve Oumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir İngiliz bankeri Riket Istanbula geldi Ankaraya gidecek.. Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Ihracat işlerine Hakim kılınması gereken zihniyet Iktısad Vekâletinin müdaha- Jesiyle memleketin değerli ih- kak sayar Le fat m ir ipli sistemi ünceleri yukarı hepimizce malüm- Devlet riza inhisarı Fakat emil i Akile Mizi rekabetin ve hırsın esiri kılmayı da vafık eden EN İd Vekâleti Ka. taydan almıştır. rim e kannnun ruhu- Da uy; ygun düşen e başka birşey değildir. Bun âğmen bazı türedi ilratale. ül de nin. > baya erdiği kavrı- lame re a görmeğe teşebbüs ediyorlar. Blur düşünmiyorlar ki; aşak atla yapılacak satışların tesli- RE icar Bölamiyadaklardır. Çünkü üzüm mahsulü hakkında idesiz de- kanununa dayan. Yetlerini air Bundan va kurumuyla iç pi- Siir devlet si karti oram tesbit an fi- atları yalnız kar: — arasında bakım acakır Yıllardanberi bir üzüntü Mevzuu il le a Tk teri a konulm. akkın. deve, Ca karar vw. özsel He ede- yiyen. aram haline acı- mdır. Biz; ze z ü- e ii ci sahifede cakoğlu Yeni Boğazlar mukavelesi Matbu nüshalar delegas- yonlara tevzi edildi bu mukavelename, Türk diploma- sisi adina bir zaferdir 8 (Ö.R)— girene ve tevzi edilmişti Mukamlsin ve De maddesi ek âkit di Boğüz- 8: laz serbest ge ve ve seyri- ederler “Ha; ör » geline sureti mah- u Süncü sahifede - İtalyan kıtaları SIBIRYADA peki BIR TI Kişi öldü —> e — ..e Elli iki Kişi ağır surette yaralandı Moskova 18 (Ö.R) — Şarki Si ibiryada (o Karonaya istasyo- nunda vahim bir şimedifer ka- zası olmuş ve 50 kişi ölerek diğer 52 kişi de yaralanmıştır. K> azanın sebebi bir yolcu tre- in ihmal yüzünden yolu ser- mesi, ie iatişyon şef dö garı

 

olmak ü: 13 mazuunun mu- ra başlamıştır. 1936 senesinin (o ilk sömesiri içinde urada vukua gelen 87 inci dı >A ur, ilerliyor Italyan kuvvetlerinin dün Giyalla- monu işgal ettikleri haber veriliyor (Habeş hükümeti İngiliz ak üzere nüfuz hareketi mü- ei ii ei t a sait bir ip inkişaf etmek- na en tedir. yon gar im iti İm Londra 18 (Ö.R) — Habeş | sini istemiş gilizin elçisi doktor Martin yeniden | küçük bir ii “medeni piyasalarında izin aramıya başladı Mtalyan zabifigi yemeki bir Ava, en eğil altın Habeşi Er iş ” mümkün le gunu Bi imiş. uu 3 üncü sahifede — yeniden Bulgaristan da kabul ediyor , Bütün memleket bu şerefli hâdiseyi taşkın bir heyecanla kutlulıyacak ÇANAKK Ne ı8 Gen Asır) — Kah- a0 , Şatoda hazırlıklara başlanmıştır. Faman ve asil Türi rdusunun Ça- Imzayı müteakıp askeri kıt'alarımız makkale Bo imis We al edeceği gün merasimle Boğazi:rı işgal edecektir. burada a büyük şenlikler yapı İplenak ve işgal hareketinin gece yapılıp yapıl halk are bağrına basacaktır. mıyacağı henüz belli değildir. Bütün İsta 8 (Yeni Asır - Telefonla) mel bu mes'ut hâdiseyi kutlulı- Boğ lr mukavelenamezi, rene yacaktır. 2 de Yeni Boğazlar mükeyelenemasi, mu- EH LON imi imza öl 3 üncü sahife, Fena müşahede altında Kralın hayatını kurtaran kadın kimdir? Bu esrarengiz kadın, hüviyetini i etmemektedir ii 28 5 G B 3 E di bradan sonra takviye cektir, Londra, 17 (A.A) — Dünkü suikast hâdisesinde ( oynamış olduğu rol sahih surette taay- yün edilmemiş olan ve fakat bir rol oynadığı Oo muhakkak bulunan kül renkli elbise giy- iş bir kadın bu bhâdisenin esrarengiz bir kahramanı adde- dilmektedir. azı kimseler (Omütearrızın tecavüzünü takib eden karı- Şıklık anı nında bu kadının da ismi ortaya a ei a bir çok kiniseler kendisi, ayranlıklarını gösi simi orlardı. kadını mil Orta yaşlı olan bu kadının yanında sarı- şın ve iri yarı vi genç kız bu- ii kralı Sekizinci Edvard mar Fakat halkın sormak bulunduğu zere di kendilerini kurtarmak için ve ihtiyat tedbirleri iri er uzun za ıya alkışlan- Türkiye - İl Karşılıklı emniyet esaslı bir anlaşma yaptılar ANKARA, 18 (A.A) — Iyi haberalan mabfellerde, Saran ların kalkmasından soni a, Türkiye ile Ingiltere arasında Kân evvel 1935 de alınmış Ki EŞLİ pi temi m bul ve sanksyonların kalkmasını takib eden müphemiyet derisiz Türkiyenin tek taraflı olarak İirütereğe karşı temina tr devam edeceği vE olur a dır. Yeni A nadolu Ajansının bu telgraf haberini aldıktan sonra geç öl ia 11,20 servisinde Londra radyosu şu hab vermiştir: Londra, 18 (Radyo) — Türkiye ile Büyük Britanya hükümeti arasında karşılıklı emniyet esasına dayanan bir iaangin eme siyasi mahfellerde teyid edilmektedir. Türki > namuskâr hareketinin kendini gösteren emniy ba sı e la m il anlaşma sağlam esaslara ve kuvvetli bir dostluğa istinad edeci Fr

Aynı gün çıkan diğer gazeteler

Akşam

 — ile Almanya Lokarno konferansının lanması bulunuyorlar İtalya devletleri to steele Askerlik derslerine ipka edildiler o...

Anadolu

Pi ilnan gazetesi, CTAĞLUEEER HTT ! İmparator Türkiye ve Rusya'yı alâkadar eder, diyor.. geçecek? Boğazlar mes'elesinde ci- .—7 rimizden) rk süemle | hana hüsnümisal ola- :555X23 . 18 (Radyo) Habe- | ü Marten, İugi- n neşrettiği bir cak şekilde hareket ettik. Montrö konferansı, boğazların, yarından itibaren ;£2, 247 v0 eee | | ordumuzca işgal edilebileceğini bildirdi. Konfe- Belçikada ransta, bizi _İı_araretle tebrik ettiler. yi Vazıyet gösteriyor ki: İstanbuldan mı t Danzing artlk Aıı man'larındır! Alman usulü tevkifat yapıldı. askerlik r — F okarnocular Rus İntihabata hazırlanılıyor. Z 5 L R, l.ıg’jfğ y —', K D L ğ

 

Cumhuriyet

 BUGUN 2 nci sahifemizde: Sıyasî İcmaL 3 üncü sahifemizde: Vakıalar üzerindeAhmed Ağaoğlu. 5 inci sahifemizde: Terbiye...

Evening Star

 WEATHER. „ Of 8. Weather Bureau Forecast.) Full Associated PreSS Mostly cloudy, probably occasional News and WirpnWrva...

Haber

 Galatasaray - Güneş klüplerinin birleşmesi Bugünkü spor sayıfamızı okuyun 5 e Teltoni 23872 19 “Temmuz 1936 PAZAR — —— Sene:

 

Son Posta

 aT ' HALKIN GÖZÜ | HALKINKULAĞI HALKIN | - KONFERANSIN SON İmza merasimi yarın KA Dünkü toplantıda mesaisinden dolayı takdir

Tan

 TA Gazetecilik. PAZAR 19 TEMMUZ 1936 TELEFON ı TELGRAF : “Bir haftalık Halledilen 162 senelik ene: le-Bulgarların dürüst...

Ulus

e ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5KI ON YEDİNCİ YIL. No; 5379 eÜ AAA VK TARMETA K ERREELL AU KKD Delegyasyon şefleri Türkiyeyi sulh, emniy_et ve meşru yolun alemdarı olarak gördüklerini bildirdiler

21 Temmuz 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

HER FELENCE TÜi . SN ADIMIZ, ANDIMLADIR AELR İERUE 5 KNURUŞ Montrö Zaferi Bütün Türkiyeyi Coşturdu Türk Milleti, bu zaferi de, borçlu olduğu Atasına ve büyüklerine minnetlerini sunmak için en güzel Tırsat bildi.

 

 

 

 

 •  
 •  

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'ON YEDİNCİ YIL. NO: 5382 Montrö Zaferi Bütün 'l'ıı-klyeyl Coşturdu ULUS ADIMIZ, ANDIMIZDIR. 22 TEMMUZ 1936 ÇARŞAMBA Son haberler üçüncü sayiıımızdııdır -a HER YERDE 5 KURUŞ Türk Milleti, bu zaferi de. borçlu olduğu Atasma ve büyüklerine minnetlerini sunmak için en güzel fırsat bildi. Atatürkünteşekkür ı İstanbul, 21 (A.A.) — Cumur Başkanlığı Genel Sekreter- liğinden: Mon- trö mukavelesinin imzalanması münasebetiyle memleketin her tarafından gelen ve vatandaşların coşkun heyecan - ve se- Yurdumuzun boğazlardaki emniyetini tebyin eden lar ve teşekkürler mişlerdir. ı vinçlerini bildiren y T Genel Kurmay Başkanlığından : Cumuriyetin mühim bir başarısr olan boğazlardaki — hakimiyetimizin - iadesi vesilesiyle memleketin her tarafından ordumuz hakkındaki güven ve sevgile- Fi ifade eden telyazıları alınmıştır. Bu Gündelil MONTRÖDEN ÇIKAN NETİCELER Dün içimizden gelen bir duy- inde sabahlara kadar Montrö'nün — doğur- r, yalnız zaruri ve Mütebariz bir hakkın tanınmasın- dan ibaret bir hâdise değildir. Montrö'nün milletlerarası hukuk ından olduğu kadar millet l bakımdan da geniş Milletlerarası paktının rivakiler karşısında yedi ile devrimiz milletlerar şının şüphesiz en yüksek ler Cemiyetinin maddi ve manevi varlığının ne ka- dar sarsılmış olduğunu tekrar et mek istemiyorum. Yalnız artık Milletler Cemiyetinin bize çizdiği yol ile ve daha açıkcası karşılık- İt dayan ve inan içinde hiç bir me- #elenin halli mümkün olmıyacağı ve Milletler Cemiyeti fikrinin hiç olmazsa henüz daha olgun bir fi- kir olmadığı kanaatı yeryüzünde umumileşmeğe başlamıştı. Mont- işte bu fikri sarsan ilk mühim hâdisedir. Montrö Hariciye Veki- limizin pek veciz bir tarzda ifade ettiği gibi — “Yese düşen bir çok yürelderi kuvvetlendirmekte ve dünyaya yeni bir ümid ateşi ver- ılardan Atatürk çok mütehassis olmuş- iletmeye Anadolu Ajansını memur - et- Mareşal Fevzi Çakmağın teşekküri güzel duygulardan dolayı — teşekkürle- rinin gecikmemesi için Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ayrı ay: ık yerine bu teşekkürü bildir- yadolu Ajansını tavsit etmiştir. lâflarını yüzde doksan halleder. Ve bu tarzı haller milletlere inan ve itimat verir. Milletler meseleli rinin bu çerçeve içinde halli ge iştirak edenler için fedakâri İAF Tater. ” Karşılıklı fedakârlık, milletlerarası hukuk fikrinin oldu r ahlâk fikrinin de yük sekliğine delâlet eder. Çünkü iyi ve faziletli maksat ve gayeler uğ- runda inatcı bir hutbinlikle dayan- maktan ve bir nokta üzerinde sap- Tanmaktan ziyade fedakârlıkta bu- kunmak hiç şüphe yakki temiz ve ahlâki bir harekettir. İşte Montrö konferansına iştirak eden devlet- ler bir çok milli menfaatlerin bi- ribirile çarpışmış ve karşılaşmış olmasına rağmen milletlerarası müşterek medeniyeti ve kültürü menfaatine bugünkü hal tarzı da- ın olduğundan konfera: li olan devletler böyle üstünde bu fazileti göst

 

mekle devletler hukuku - tar de yeni açılan bir safhanın güz bir numunesini vücude getirdiler. İnsanlık ve medeniyet davası kar- şısında kazanılan bu zaferde en çok yeri olan ve en çok öğünmeğe hakkı olanlar bizleriz. Aziz ve bü- yük şeflerimizin itinalı ellerile ha- mektedir.,, zırlanarak Milletler Cemiyetine sunulan bu eser, Kemalizmin mil- letlerarası hukuk telâkkisi eseri olmak itibarile de ç nlaşılmıştır ki ikân kalmıyan r mukavelenin bir muahe cebri vasıtalara müracaat etmek- | himdir. iszin Milletler Cemiyeti yolu ile Yurda emniyet ve inan telkin de halletmenin imkânı vardır. Mu- | eden ve türk medeniyeti tarihinde kavelelerin akti ve feshi h bir anıt olacak olan cumiriyet reji- da fertler arasında hâki kük prensiplerinin de 'nda tatbiki, devletler arası ük armı olsun. N. A. KUÇÜKA minin bu milletin Generzıl Ali Hıl'm?t Ayerdem | * Olimpiyatta bulunmak için Berline gitti General, hareketinden önce Atatürk'ün takdirat ve muhabbetleri asarına Montrö ve Ankara Halkın evvelki geceki müjde- den bir sel gibi taşan sevinci, hatiblerin sözlerinde yatağı- na giren bir coşkun ırmak gibi | Ankara meydanlarından Sa- karyalara, Anafartalara, Boğazlara aktı. Söyleri kışlandı. bağrından kopan bir yeni ses, bir yeni heyecun karışıyordu. Dün Ankara'da, evelki gecenin - sevinci ve coşkunluğu de- vam ediyor, bayraklarla baştan başa donatılan şehir bir büyük — | düğün evi görünüşüne bürünmüş, heyecanı bir daha tebarüz ettirecek saati: saat 17 yi bekliyordu. Halkın toplantısı vak- 'tinden çok önce başlamış, meydan gene dolup boşalmıştı. As- — İ keri kıtalar, mektebliler ve işçiler de yer alınca geceki toplan- tırın eşi bir eğsiz ve coşkün kalabalık peydahlardı. İlk sözü alan şehir adına Sayman oldu. müstesna günl imkân bulamamak yüzünden halkı en gök saran yerlerini alıyoruz: Mecdi Sayman'ın nutkundan par - çalar: -: Artık bugün — Anafartalarda, Maydos'ta, Seddülbahirde, Kumkalede, Kavaklar ve Fenerlerde yağız yüzlü kahraman Memetçik ve güneşin biz türklere lâyık sıcak şuar altında parıl dayan süngüsü var...” * Engin denizlere açılan, —manası büyük, tarihi büyük kapılarımızın hâ- kimiyiz... Montrö, hak ile kuvvetin önünde ancak takdir ve saygı rol oy- 'nar kaidesini kuran bir sıyasal hâdise- nin sembolü olarak dünya - tarihinde yer âlmış bulünüyor. Hakkımızın azametini, meşruriyetini anlatmayı - bildik. İstemesini - bildik. Almasını bildik.." * Büyük - Kurtarıcı, misli ” olmıyan kurucu aziz Atatürk'ün çizdiği yolda hayatını yurduna vakfederek yorulma- dan yılmadan çalışan Cumuriyet Tür- (Sonu 3. üncü sayfada) heyecanları dile getiren levlerin ve şürlerin metinlerini bu )Jgun haberlerden dolayr aynen neşre Atatürk anrtına çelenkler konurken. Boğazlar Bölgesini işgal ettik Resmi Tebliğdir : Çanakkale ve İstanbul boğazları mıntakasında şimdiye kadar mev- cud olan gayri askeri mıntaka kal- dırılmış ve bu mıntaka türk ordu- su tarafından 27 temmuz 936 salı günü öğleye kadar fiilen işgal olunmuştur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler

Akşam

  pon Bugün sahife Sene 18 — No, 6379 — Fiatı her yerde 5 kuruş — — — ÇARŞAMBA — 22 TEMMUZ 1936 © Telefon; 24240 (İdare) -

Anadolu

 İzmir'de dün yapılan tezahürattan bir intiba . YN PP bır G, v

 

Cumhuriyet

 Bugün 12 sahife 2 nci sahifede: Siyasî îcmal. 3 üncü sahifede: Konferans ptrafın'da tetkikler Abidm Daver 5 inci sahifede:

Haber

 1 el 2 22 Temmuz 1936 çarsamba A ea SDanyada kan govdeyı gOtâlruyor Âsiler vaziyete hâkim olmak üzere şimalde ve Ceoanıınta Hhizwitlz hir faaliweoet carfadivynrlar

Halkın Sesi

  YEDİNCİ YIL | .NO,. 2844 ,Şarşamba | Me 1936 Miri FON 3503 | KATİ (100); Para Açık mektub: Bizim de erdiği siz bakınız. b

 

The Key West Citizen

 Associated Press Day Wire Service. For 56 Years Deyoted to the Best Interests of Key West VOLUME LVII. No. 174. China,...

Son Posta

  HALKIN GÖzü 0 Tere İN Son Post HALKIN DİLİ Sene 6 — No. 2145 Yazı işleri telefon: giliiğ | — ÇARŞAMBA — 22 TEMMUZ 1936...

Tan

  gg ————————), No. 95200 BENE ÇARŞAMBA 22 :2 TEMMUZ. 1926. aa - Gazi Bulvarı - IZMIR - aa | DE a eğ m NE gentiyaz sahibi :

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer KÜLTÜR-GEZİ haberleri
Arşiv Arama
- -