kizilay_banner_728X090

Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü

Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü
Bu haber 2020-12-13 10:15:45 eklenmiş ve 9966 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

"Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü" olarak yayınlanan kitabın hazırlanması aşamasında oluşturulan 66466 maddelik data

 • Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü, FileMaker datası
  "Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü" olarak yayınlanan kitabın hazırlanması aşamasında oluşturulan 66466 maddelik FileMaker datası, (Bu datayı kullanabilmek için bilgisayarınızda FileMaker programının 12 ve üstü versiyonunun kurulu olması gerekir.)
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir
 • Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü, Excel datası
  "Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü" olarak yayınlanan kitabın hazırlanması aşamasında oluşturulan 66466 maddelik Excel datası
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir
 • Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü, İstanbul, 2020, 904 s., (29 adet harita)
  Yayın No:8
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI İndir
 •  

 

 

Kaynaklar: 

KAYNAKLAR VE KISALTMALAR Sütun1
A.AMD Sadaret, Amedi Kalemi Evrakı
A.d. Sadaret Defterleri
A.DFE.d. Bab-ı Asafi, Defterhane-i Amire Kalemi Defterleri
A.DVN Sadaret, Divan Kalemi Evrakı
A.DVN.d. Bab-ı Asafi, Divan (Beylikçi) Kalemi Mühimme Defterleri
A.DVN.MHM Sadaret, Mühimme Evrakı
A.DVN.MHM.d Bab-ı Asafi, Mühimme Defterleri
A.DVN.NMH Bab-ı Asafi, Name-i Hümayun Kalemi
A.DVNSMHM Bab-ı Asafi, Mühimme Defterleri
A.DVNSNMH.d. Bab-ı Asafi, Name-i Hümayun Defterleri
A.MKT Sadaret, Mektubi Kalemi Evrakı
A.MKT.DV Sadaret, Deavi Evrakı
A.MKT.MHM Sadaret, Mühimme Kalemi Evrakı
A.MKT.MVL Sadaret, Meclis-i Vala Evrakı
A.MKT.NZD Sadaret, Nezaret ve Devair Evrakı
A.MKT.UM Sadaret, Umum Vilayet Evrakı
A.MTZ (04) Sadaret, Bulgaristan
A.NŞT.d. Bab-ı Asafi, Nişan ve Tahvil Defterleri
A.RSK.d. Bab-ı Asafi, Ruus Kalemi Defterleri
A.TŞF Sadaret, Teşrifat Kalemi Evrakı
AE.SABH.I Ali Emiri, Abdülhamid I
AE.SAMD.II Ali Emiri, İkinci Ahmed
AE.SAMD.III Ali Emiri, Üçüncü Ahmed
AE.SMHD.I Ali Emiri, Mahmud I
AE.SMHD.II Ali Emiri, Mahmud II
AE.SMRD.IV Ali Emiri, Murad IV
AE.SMST.II Ali Emiri, Mustafa II
AE.SMST.III Ali Emiri, Mustafa III
AH OH KÖ Atlas-ı Hümayun, Osmanlı Haritaları, Kemal  Özdemir
AK OH KÖ Atlas-ı Kebir, Osmanlı Haritaları, Kemal  Özdemir
AMRA OH KÖ Ali Macar Reis Atlası, Osmanlı Haritaları, Kemal Özdemir
ANK VS Ankara Vilayet Salnamesi
AD VS Adana Vilayet Salnamesi
Avusturya KUK http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm
AY VS Aydın Vilayet Salnamesi
BBS OH KÖ Bahriyye-i Bahr-i Siyah, İ. Müteferrika, TSMK H. 1817,  Osmanlı Haritaları, Kemal  Özdemir.
BDA Büyük Dünya Atlası
BDK 912 Beyazıt Devlet Kütüphanesi, T.C. Mülki İdare Taksimatı, harita
BEO Babı-ı Ali Evrak Odası
BEO AYN.d Babı-ı Ali Evrak Odası Ayniyat Defterleri
BİT VS Bitlis Vilayet Salnamesi
Bk. Bakınız
BOA Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi
BOS VS Bosna Vilayet Salnamesi
BOL SS Bolu Sancağı Salnamesi
BS VS Basra Vilayet Salnamesi
BAĞ VS Bağdad Vilayet Salnamesi
BEY VS Beyrut Vilayet Salnamesi
C.ADL Cevdet, Adliye
C.AS Cevdet, Askeriye
C.BH Cevdet, Bahriye
C.EV Cevdet, Evkaf
C.HR Cevdet, Hariciye
C.İKTS Cevdet, İktisat
C.MF Cevdet, Maarif
C.ML Cevdet, Maliye
C.NF Cevdet, Nafia
C.SH Cevdet, Sıhhıye
C.SM Cevdet, Saray
C.TZ Cevdet, Timar
C.ZB Cevdet, Zabtiye
CA Coğrafya Atlası, Mahmud Bey Matbaası,  Dersaadet
CLS Cebel-i Lübnan Salnamesi
CMMDO AS Coğrafya-yı Mufassal-ı Memalik-i Devlet-i Osmaniyye, Ali Saib, 1. baskı
CBS VS Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayet Salnamesi
Cuinet   : https://www.google.com/search?tbm=isch&q=cuinet&chips=q:cuinet,online_chips:vital+cuinet,online_chips:vilayet&sa=X&ved=0ahUKEwiBiozy5K_dAhXh_CoKHRA_DdwQ4lYIJygA&biw=1266&bih=821&dpr=1
D.AMH.d. Bab-ı Defteri, Anadolu Muhasebesi Defterleri
D.BKL.d. Bab-ı Defteri, Büyükkale Kalemi Defterleri
D.BŞM.BNE.d. Bab-ı Defteri, Başmuhasebe Kalemi, Bina Eminliği Defterleri
D.BŞM.d. Bab-ı Defteri, Başmuhasebe Kalemi Defterleri
D.BŞM.KBE.d. Bab-ı Defteri, Başmuhasebe Kalemi, Kıbrıs Emvali Defterleri
D.BŞM.MHF.d. Bab-ı Defteri, Başmuhasebe Kalemi, Muhallefat Halifeliği Defterleri
D.BŞM.NZE.d. Bab-ı Defteri, Başmuhasebe Kalemi, Nüzul Eminliği Defterleri
D.CMH.d. Bab-ı Defteri, Cizye Muhasebesi Kalemi Evrakı Defterleri
D.CRD.d. Bab-ı Defteri, Ceride Odası Defterleri
D.MKF.d. Bab-ı Defteri, Mevkufat Kalemi Defterleri
DFE.RZ.d. Defterhane-i Amire, Timar Zeamet (Ruznamçe) Defterleri
DH.EUM.AYŞ Dahiliye, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, Asayiş Kalemi
DH.EUM.VRK Dahiliye, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, Evrak Odası
DH.H Dahiliye, Hukuk Kalemi
DH.İ.UM Dahiliye, İdare-i Umumiye
DH.İ.UM.EK Dahiliye, İdare-i Umumiye Ekleri
DH.İD Dahiliye, İdare
DH.KMS Dahiliye, Kalem-i Mahsus Müdüriyeti
DH.MB.HPS Dahiliye, Mebani-i Emiriye, Hapishaneler Müdüriyeti
DH.MB.HPS.M Dahiliye, Mebani-i Emiriye, Hapishaneler Müdüriyeti, Müteferrik
DH.MKT Dahiliye, Mektubi Kalemi
DH.MTV Dahiliye, Mütenevvia
DH.MUİ Dahiliye, Muhaberat-ı Umumiye İdaresi
DH.SN.THR Dahiliye, Sicill-i Nüfus İdare-i Umumiyesi, Tahrirat Kalemi
DH.SYS Dahiliye, Siyasi Kısım Evrakı
DH.ŞFR Dahiliye, Şifre Kalemi
DH.TMIK.M Dahiliye, Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu, Muamelat
DH.TMIK.S Dahiliye, Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu, Islahat
DH.UMVM Dahiliye, Umur-ı Mahalliye ve Vilayat Müdürlüğü
DİY VS Diyarbekir Vilayet Salnamesi
DN İB Dahiliye Nezareti, İdari Birimler
DS Devlet Salnamesi
DVS Diyarbekir Vilayet Salnamesi
ED VS Edirne Vilayet Salnamesi
EDH Ege Denizi Haritası, Den. Müz.
El. Evail
Er. Evahir
ERZ VS Erzurum Vilayet Salnamesi
EV.d. Evkaf Defterleri
EV.HMH.d. Evkaf, Harameyn Muhasebesi Defterleri
EVS Edirne Vilayet Salnamesi
fallingrain http://www.fallingrain.com/world
geonames http://www.geonames.org
getamap http://www.getamap.net
GİR VS Girid Vilayet Salnamesi
H. Hicrî
HAT Hatt-ı Hümayun
HİC VS Hicaz Vilayet Salnamesi
HÜD VS Hüdavendigar Vilayet Salnamesi
HE PR, TS MK BK Harita-i Ekalim,  Piri Reis, TS MK, Bağdat Köşkü
Hicrî Aylar M.: Muharrem, S.: Safer, Ra.: Rebiulevvel, R.: Rebiulahir, Ca.: Cemaziyelevvel, C.: Cemaziyelahir, B.: Receb, Ş.: Şaban, R.: Ramazan, L.: Şevval, Za.: Zilkade, Z.: Zilhicce
HR.İD Hariciye Nezareti, İdare
HR.İM Hariciye Nezareti, İstanbul Murahhaslığı
HR.MHC.02 Hariciye Nezareti, Romanya Muhacirin Evrakı
HR.MKT Hariciye Nezareti, Mektubi Kalemi
HR.SFR.04 Hariciye Nezareti, Sofya Sefareti
HR.SYS Hariciye Nezareti, Siyasi Kalemi
HR.TH Hariciye Nezareti, Tahrirat
HR.TO Hariciye Nezareti, Tercüme Odası
HR.UMH Hariciye Nezareti, Umur-ı Hukukiye-i Muhtalita Müdüriyeti
HRT.h. Osmanlı Arşivi Harita Kataloğu
HSD.AFT Satın Alınan Evrak, Ali Fuat Türkgeldi Evrakı
HSD.SABZ Satın Alınan Evrak, Sivaslı Ali Baba Zaviyesi Evrakı
HAL VS Haleb Vilayet Salnamesi
İ.AZN İrade, Adliye ve Mezahib
İ.DA İrade, Divan-ı Ahkam-ı Adliye
İ.DFE İrade, Defter-i Hakani
İ.DH İrade, Dahiliye
İ.DUİT İrade, Dosya Usülü İrade Tasnifi
İ.HR İrade, Hariciye
İ.HUS İrade, Hususi
İ.MLU İrade, Meclis-i Umumiye
İ.MMS İrade, Meclis-i Mahsus
İ.MSM İrade, Mesail-i Mühimme
İ.MVL İrade, Meclis-i Vala
İ.PT İrade, Telgraf ve Posta
İ.ŞD İrade, Şura-yı Devlet
İB AK.MC İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet
İE.AS İbnülemin, Askeri
İE.DH İbnülemin, Dahiliye
İE.EV İbnülemin, Evkaf
İŞ VS İşkodra Vilayet Salnamesi
KAR VS Karesi Vilayet Salnamesi
KAS VS Kastamonu Vilayet Salnamesi
KB.MAA.FE Kıbrıs Milli Arşivi, Fetva Eminliği Evrakı
KB PR, İB, İB AK. MC Kitab-ı Bahriye, Piri Reis, İB AK. MC
KB PR, MK AEC Kitab-ı Bahriye, Piri Reis, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Coğrafya
KB PR, TS MK BK Kitab-ı Bahriye, Piri Reis, TS MK, Bağdat Köşkü
KH KS Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri
KİN AL Kitâbü'l-İlmi'n-Nâfi fî Tahsîli Sarf ve Nahvi Türkî/Grammaire Turke, Arthur Lumley Davids, A Londres, 1836
KK.d. Kamil Kepeci, Defterler
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KON VS Konya Vilayet Salnamesi
KOS VS Kosova Vilayet Salnamesi
KYYAA Kuzey Yunanistan Yer Adları Atlası
MA VS Mamuretülaziz Vilayet Salnamesi
MAD.d. Maliyeden Müdevver, Defterler
MAN VS Manastır Vilayet Salnamesi
mapcarta https://mapcarta.com
MF.MKT Maarif Nezareti, Mektubi Kalemi
MFB Müzehheb Ferman ve Beratlar
ML.EEM Maliye Nezareti, Emlak-i Emiriyye Müdüriyeti
ML.MSF.d. Maliye Nezareti, Masarifat Defterleri
ML.VRD.CMH.d. Maliye Nezareti, Varidat, Cizye Defterleri
ML.VRD.d. Maliye Nezareti, Varidat Muhasebesi Defterleri
ML.VRD.TMT.d. Maliye Nezareti, Varidat, Temettuat Defterleri
MMŞM MMA Memalik-i Mahruse-i Şahaneye Mahsus Mükemmel ve Mufassal Atlas
MUS VS Musul Vilayet Salnamesi
MV Meclis-i Vükela Mazbataları
MVL Meclis-i Vala
NFS.d. Nüfus Defterleri
no. Numara
OAK Osmanlı Arşivi Kütüphanesi
OYH, İÜK 1/600.000 ölçekli Osmanlıca Yunanistan haritası, İ.Ü. Kütübhanesi Eski Eserler Bölümü
PR VS Prizrin Vilayet Salnamesi
RD Rehber-i Derya
s. Sayfa
SEL VS Selanik Vilayet Salnamesi
SİV VS Sivas Vilayet Salnamesi
STM KA Son Teşkilat-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları
SUR VS Suriye Vilayet Salnamesi
ŞD Şura-yı Devlet
T. Tahmini tarih
TCA-Atlas Türkiye Coğrafya Atlası
TFR.I.KV Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Kosova Evrakı
TFR.I.MKM Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Makamat Evrakı
TFR.I.MN Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Manastır Evrakı
TFR.I.SL Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Selanik Evrakı
TFR.I.ŞKT Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Arzuhaller
TFR.I.YN Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği), Yanya Evrakı
TG VS Trablusgarb Vilayet Salnamesi
TH 1946 Türkiye Haritası
TK.GM.d Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi Defterleri
TKFEB, TS MK RK Tuhfetü'l-Kibar Fî Esfâri'l-Bihâr, Kâtip Çelebi, TS Müzesi Kütübhanesi, Revan Kitaplığı
travelingluck http://travelingluck.com/index.html
TR VS Trabzon Vilayet Salnamesi
TS MA.d. Topkapı Sarayı, Müze Arşivi Defterleri
TS MA.e. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Evrakı
TS MK Topkapı Sarayı, Müze Kütüphanesi
TS MK.H Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Bölümü
TŞR.KB.d. Teşrifat Evrakı, Kıbrıs Mutasarrıflığı Defterleri
TT.d. Tapu Tahrir Defterleri
TUN VS Tuna Vilayet Salnamesi
VAN VS Van Vilayet Salnamesi
Y.A.HUS Yıldız Sadaret Hususi Maruzat
Y.A.RES Yıldız Sadaret Resmi Maruzat
Y.EE Yıldız Esas Evrakı
Y.MTV Yıldız Mütenevvia Maruzat
Y.PRK.ASK Yıldız Perakende Evrakı, Askeri Maruzat
Y.PRK.PT Yıldız Perakende Evrakı Posta Telgraf Nezareti Maruzatı
Y.PRK.UM Yıldız Perakende Evrakı, Umum Vilayetler
YB.(21) Yabancı Arşivler, Gürcistan Arşivi'ndeki Türkiye ili ilgili Belgeler
YAN VS Yanya Vilayet Salnamesi
YEM VS Yemen Vilayet Salnamesi

 https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx

ETİKETLER : Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer KÜLTÜR-GEZİ haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -