kizilay_banner_728X090

ÖĞRENCİ YURDU DENETLEME RAPORU TİYATROSU

ÖĞRENCİ YURDU DENETLEME RAPORU ÖRNEĞİ
Bu haber 2016-12-01 12:04:13 eklenmiş ve 1503 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ

http://maarifmufettisleri32.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/32/01/155104/dosyalar/2014_11/19030057_ozelogrenciyurtlarirehberlikvedenetimrehberi.pdf

 

 

ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU DENETLEME RAPORU

 

(EK-l/D)

 

I-DENETIM BİLGİLERİ

Denetime Onay Veren Makam

 

Denetim Onayının Tarih ve Sayısı

 

Denetim Tarihi

  

II-YURT BİLGİLERİ

Yurdun Adı

 

Kod Numarası (*)

 

Hizmet Türü

Orta öğretim : (     )                Yüksek öğretim: (    )

Adresi ve Telefonu

 

Bağh Olduğu Gerçek veya Tüzel Kişiliğin Adı

 

Açılma izninin Tarih ve Sayısı

 

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Adı- Soyadı

 

Yurdun Öğrenci Kapasitesi

Kız:                  Erkek :                  Toplam:

 

 

 

Orta öğretim       Kız:       Erkek: ....    Toplam: ........  

Yurtta Barınan Öğrenci Sayısı (**)

Yükseköğretim   Kız:       Erkek: ...    Toplam: ........  

 

Diğerleri            Kız: ...     Erkek: .....  Toplam: .........  

 

Genel Toplam   : ..........................................................  

Yurtta Görevli Personel:

Yurt Müdürü Müdür Yardımcısı

Belletici

Yönetim Memuru Diğer Personel

(Satır yetmediğinde raporun arkasına personel listesi eklenebilecektir.)

Adı Soyadı :                  Öğrenimi:   Sig. Sic. No:

III-TESPİTLER (***)

İNCELENECEK KONULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

1- Yurtta "Atatürk Köşesi "oluşturulmuş mudur?

 

 

 

2- Yönetim   odalarında    Atatürk    Resmi,    İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi var mıdır?

 

 

 

3- Denetlenen yurt, kuruluş amaçlan  doğrultusunda faaliyet göstermekte midir?

 

 

 

 

4- Yurt binasında ilgili mevzuata göre bulunması gereken bölümler yerleşim plânına uygun olarak kullanılmakta mıdır?

 

 

 

5- Orta öğretim yurtlarında öğrencilerin seviyesine uygun kitaplık var mıdır?

 

 

 

6- Kitaplıkta Atatürkçü Düşünce Sistemi ile ilgili eserler bulunmakta mıdır?

 

 

 

7- Kitaplıkta mahkemelerce toplattırılmasına karar verilmiş ya da Küçük Çocukları Muzır Neşriyat­tan Koruma Kanununa aykırı yayın var mıdır?

 

 

 

8- Yurt binasında yangına karşı gerekli tedbirler alınmış mıdır?

 

 

 

9- Yurt binasında ısınma, aydınlatma, su ve kanalizasyon durumlan öğrenci kapasitesine göre ihtiyacı karşılamakta mıdır?

 

 

 

10- Yurt binasının genel temizliği yeterli midir?

 

 

 

    11- Yurtta öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımlar dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli çalıştırılmakta mıdır?

 

 

 

    12- Yurdun isim tabelası bina dışına görünür şekilde asılmış mıdır?

 

 

 

    13- Yurt binasında yapılan fiziki değişikliklerde onay alınmış mıdır ?

 

 

 

    14-Günlük yemek numuneleri 72 saat süre ile muhafaza edilmekte midir?

 

 

Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik Md.8  ve Denetim tebliğleri uyarınca 24 saat 72 olarak düzeltilmiştir.

   15- Yurttaki kantinde / yemekhanede gıdaların kontrolü için mevzuata uygun olarak oluşturulan komisyon tarafından kontroller yapılmış mıdır?

 

 

 

   16- Yemekli yurtta yemekler öğrencilerin gelişim durumuna uygun hazırlanmakta mıdır?

 

 

 

   17- Yurtta öğrencilerin yararlandığı görüntülü ve/veya sesli materyaller ilgili mevzuata uygun mudur?

 

 

 

 

 

 

18-Orta öğretim yurdundaki yatakhaneler öğrencilerin yaş, cinsiyet ve gelişim durumları dikkate alınarak düzenlenmiş midir?

 

 

 

19- Yurtta hazırlanan aylık yönetim nöbet çizelgesine göre nöbet hizmetleri yürütülmekte midir?

 

 

 

20- Yıllık çalışma raporu il/ilçe milli eğitim müdür­lüğüne verilmiş midir?

 

 

 

21- Yurtta geçici barınanlar için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirimde bulunulmuş mudur?

 

 

 

22-Orta öğretim yurdunda öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları sağlanmış mıdır ?

 

 

 

23- Yurtta kalan öğrencilerin kayıt ve yurtla ilişkilerinin kesilmesi işlemleri mevzuata uygun yapılmış mıdır ?

 

 

 

24- Yurt ücretinden indirimli faydalanan öğren­cilerin seçimi mevzuata uygun olarak yapılmış mıdır?

 

 

 

25-Tamtıcı mahiyette verilen reklâm ve ilânların birer örneği valiliğe gönderilmiş midir ?

 

 

 

26-Mevzuattaki ek ödeme isteme yasağına uyulmakta mıdır ?

 

 

 

27- Yurtta mevzuata uygun yurt ücreti tespit edilerek ilânı yapılmış mıdır?

 

 

 

28- Yurtta ilân edilen ücret miktarı uygulanmakta mıdır?

 

 

 

29- Yurtta mevzuata göre tutulması zorunlu olan defter ve belgeler usulüne uygun tutulmakta mıdır?

 

 

 

30-Kimlik Bildirme Kanununun 6. maddesine göre gerekli bildirim yapılmış mıdır?

 

 

 

31- Yurtta görevlendirilen personel mevzuattaki şartları taşımakta mıdır ?

 

 

 

 

 

 

32-Yurtta çalışanların sözleşmeleri var mıdır?

 

 

 

33-Sözleşmeli kişiler mevzuata uygun çalıştırılmakta mıdır?

 

 

 

34-Ücretli olarak çalıştırılan personel için vergi ve sigorta açısından ilgili kurumlara bildirimde bulunulmuş mudur? (S.S.K., K.,V.U.K.,G.V.K)

 

 

 

35- Yurtta çalışan personel sağlık muayenesinden geçirilmiş midir ?

 

 

 

36- Yurtta mutfak hizmetlerinde görevli personelin periyodik olarak sağlık muayeneleri yaptırılmakta mıdır?

 

 

 

37- Yurt çalışma talimatı var mıdır?

 

 

 

38- Yurt çalışma talimatında belirlenen açılma ve kapanma saatlerine uyulmakta mıdır?

 

 

 

39- Yurtta izinsiz olarak öğrenci veya başka kişiler kalmakta mıdır?

 

 

 

40-Öğrencilerin güvenliği, tütün mamulleri ve uyuşturucu madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve ruhsal gelişimlerini bozacak tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınması için güvenlik birimleri ile işbirliğine gidilmiş midir?

 

 

 

41-Yurtta, idarî ve adlî işlem yapılmasını gerektiren olay olmuş mudur? İdarî işlem yapılmasını gerektiren durumlarda işlem yapılmış mıdır? Adlî kovuşturmayı gerektiren olaylar, yurt yöneticileri tarafından ilgili makamlara bildirilmiş midir?

 

 

 

42-Yurt dernek tarafından açılmış ise 5253 sayılı Dernekler Kanununun 30. maddesine aykın faaliyetlerde bulunulmuş mudur ?

 

 

 

43-Yurt daha önce başka gerçek veya tüzel kişiliklerden devir alınmış mıdır? Devir alınmışsa kimden devir alınmıştır?

 

 

 

44-Yurtta yapılan denetimler sonucunda; a) Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı hareket edilmiş midir ? Anayasada    ifadelerini    bulan    temel    hak    ve

 

 

 

 

 

 

hürriyetleri  kötüye  kullanan  ve   öğrencileri  bu suçlara     yönelten     davranışlarda     bulunulmuş mudur?

b)   Devletin  ülkesi   ve   milleti   ile   bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyetlerde bulunulmuş mudur?

c)   Yapılan   uyarılara   rağmen   tabi   oldukları mevzuat   hükümlerine   aykırı   hareket    edilmiş inidir?

d)     Öğrencilerin    ve    personelin    güvenliği sağlanmakta     mıdır?     Öğrencilerin     barınma, beslenme   ve   diğer  sosyal  ihtiyaçları  yeterince karşılanmakta mıdır ?

 

 

 

45- Yurdun bir önceki denetimi kim tarafından ve hangi tarihte yapılmıştır? Varsa yapılan tenkit ve işlemler ile tavsiye olunan konular yerine getirilmiş midir? Getirilmemiş ise nedenleri nelerdir?

 

 

 

ıv- sonuç (****)

 

DENETLEME EKİBİ

BAŞKAN                                                                                                                                                      ÜYE(*****)

(İsim,İmza)                                                                                                                                                    (İsim,İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI DENETLEME RAPORU FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.                          (*)           : Milli Eğitim Bakanlığınca yurda verilen kod numarası yazılacaktır.

2.                          (**)        :Yurtta   barınan öğrenci sayısı sütununa hizmet türü esas alınarak barınan ve geçici
barınan öğrencilerin tümü yazılacaktır. Diğerleri kısmına ise sadece yüksek öğretime hazırlayıcı
dershanelere devam edenler yazılacaktır.

3.                          (***)      :  Raporun (III- TESPİTLER) bölümündeki soruların cevaplandırılmasında; sorulan
soru ile ilgili işlemlerin tamamı mevzuata uygun ise sorunun karşısında bulunan sütuna "EVET"
cevabı,      mevzuata aykın ise "HAYIR" cevabı yazılacaktır. "HAYIR" cevabı verilmişse, ilgili
sorunun karşısında bulunan açıklama sütununa mevzuata aykırı işlemin ne olduğu belirtilecektir.34.
maddedeki (S.S.K): Sosyal Sigortalar Kanunu, (İş.K.): İş Kanunu, (V.U.K.): Vergi Usul Kanunu ve
(G.V.K): Gelir Vergisi Kanunu'nu ifade etmektedir. 41,42, 43,44 ve 45. maddelerindeki sorularda
ise   karşısındaki sütuna açıklama yapılacaktır.

4.                          (****)    : Raporun (IV- SONUÇ) bölümüne, mevzuata aykın işlemler ve ihlal edilen mevzuat
maddeleri ile ceza hükümleri ve yapılanlarla yapılması gereken bildirimler yazılacaktır.

5.                          (*****)  : Raporun sonuna denetleme ekibinin isim ve unvanları yazılarak imzalanacak, diğer
sayfalan ise paraflanacaktır.

http://serdivan.meb.gov.tr/download/yurtdenetimformu.pdf

 

 

ETİKETLER : ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU DENETLEME RAPORU ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU DENETLEME RAPORU meb
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer ÖNERİLER haberleri
Arşiv Arama
- -