kizilay_banner_728X090

Doçentlik sınav yönetmeliği değişti

Doçentlik sınav yönetmeliğinde neler değişti?
Bu haber 2016-10-06 11:14:39 eklenmiş ve 2305 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2018 Nisan Dönemi)

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2018 Nisan Dönemi)

 Aşağıdaki tablolarda belirtilen Başvuru Şartları, Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler 2018 Nisan Dönemi başvurularına ait bilgilerdir.

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2017 Aralık Dönemi)

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2017 Aralık Dönemi)

Aşağıdaki tablolarda belirtilen Başvuru Şartları, Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler 2017 Aralık Dönemi başvurularına ait bilgilerdir.

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2017 Nisan Dönemi)

Aşağıdaki tablolarda belirtilen Başvuru Şartları, Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler 2017 Nisan Dönemi başvurularına ait bilgilerdir.

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2016 Aralık Dönemi)

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2016 Aralık Dönemi)

Aşağıdaki tablolarda belirtilen Başvuru Şartları, Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler 2016 Aralık Dönemi başvurularına ait bilgilerdir.

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2016 Nisan ve Öncesi Dönemler)

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2016 Nisan ve Öncesi Dönemler)

 Aşağıdaki tablolarda belirtilen Başvuru Şartları, Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler 2016 Nisan ve Öncesi Dönemlerin başvurularına ait bilgilerdir.

 

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 -7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bu Yönetmelik, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu yapabilme şartları, başvuru zamanı ve usulü, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulması, sınavların yapılması, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen intihal, diğer bilimsel araştırma ve yayın etiği ve disipline aykırılık iddiaları dolayısıyla izlenecek yollarla komisyonların teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bilim/sanat alanları ve doçentlikle ilgilikriterler çerçevesinde yapılır. Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder."

"b) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması; doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,

c) Doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim/sanat alanında öngörülen asgari kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması,"

"(3) Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal olunur."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların her biri için, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek objektif ve denetlenebilir yönteme göre Doçentlik Sınav Komisyonunca, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak beş asıl ve iki yedek üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa jüri, üç asıl ve iki yedek üye ile oluşturulabilir."

"(4) Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve yetmiş beş yaşını doldurmamış olması şarttır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, altıncı, onuncu fıkraları, on sekizinci fıkrasının birinci cümlesi ve yirminci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Doçentlik sınav jürisini oluşturan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazırlanarak gönderilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bu raporların bir örneğini adayın dosyasında muhafaza eder."

"(6) Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte adaya gönderilir. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday, sınavın bu aşamasından başarılı sayılır ve sözlü sınava çağrılır. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir."

"(10) Jüri, sözlü sınav için üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte sözlü sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olanı, istememesi halinde ise jürinin kendi aralarından seçecekleri bir üye başkan olarak görev yapar."

"Sözlü sınavda başarısız olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden aday, bu maddenin yirminci fıkrasında belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde tekrar sözlü sınava alınır."

"(20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, sözlü sınava en erken iki dönem; ikinci kez başarısız bulunan aday ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilir. Sözlü sınavdan üçüncü kez başarısız bulunan aday için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulur ve takip eden sözlü sınavlarda da aynı süreç izlenir."  ( 3 Kasım 2016 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı: 29877 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(1) 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden

önce eserlerin incelenmesi aşamasında başarılı olan adaylar hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yirminci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır."

ESKİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 2 - (Ek madde: 06.10.2016 - 29849 s. R.G. Yön./11. md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce başarısız sayılan adaylar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

6. maddenin 20. fıkrasının eski hali

(20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen birinci, ikinci veya üçüncü sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, her defasında en erken izleyen ikinci sınav döneminde(*) sözlü sınav için yeniden başvurabilir. Üçüncü kez sözlü sınavdan başarısız bulunan aday için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulur.

6. maddenin 20. fıkrasının yeni hali

(20) (Değişik fıkra: 06.10.2016 - 29849 s. R.G. Yön./6. md.)Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, sözlü sınava en erken iki dönem; ikinci kez başarısız bulunan aday ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilir. Sözlü sınavdan üçüncü kez başarısız bulunan aday için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulur ve takip eden sözlü sınavlarda da aynı süreç izlenir.)

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırılık, Doçentlik Sınav Komisyonu"

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık

MADDE 7 - (1) Üniversitelerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık ile disiplin cezaları bakımından doçentlik sınavına başvuran adayların durumlarını, Yükseköğretim Kurulu veri tabanından kontrol eder.

(2) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık tespit ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemler, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversitelerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderir ve bir karar verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz.

(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından olmak üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma usul ve esasları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

(5) İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda başarısız sayılır. Adayın idari, cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(7) İnceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday hakkında gerekli işlemlerin yapılması için alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bildirim üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, adayın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna veya bağlı bulunduğu kuruma gerekli disiplin ve diğer idari işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi verilir.

(8) Sınavın herhangi bir aşamasında jüri üyelerince doçentlik sınavı başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun ileri sürülmesi veya re'sen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde aday başarısız sayılır. İddianın doğru olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(9) Adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunduğu iddiasını içeren şikayet veya ihbar başvurusu yapılması durumunda, Üniversitelerarası Kurul bu başvuruyu değerlendirilmesi amacıyla derhal ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderir.İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonunda bu başvuru hakkında ön değerlendirme yapılır. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeye dayalı olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine karar verilmesi halinde Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İncelenmesine karar verilen başvurulara ilişkin olarak etik ihlal iddiası içeren doçentlik jüri raporları sebebiyle uygulanacak yol izlenir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Doçentlik Sınav Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek objektif ve denetlenebilir yönteme göre her bir aday için ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komisyon jürilerde ortaya çıkan maddi hataları düzeltir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen elektronik ortam oluşturuluncaya kadar, bu fıkralarda yer alan işlemler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başarısız sayılan adaylar

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce başarısız sayılan adaylar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2015

29260

yani neler değişti? memurlar.net in yorumuan göre:

6 Ekim 2016 tarihi Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği değişti.

Aşağıdaki yazıda, yapılan değişiklikler madde madde analiz edilmiştir.

* Doçentlik başvurusu yapanların başvuruları ilgili bilim/sanat alanından olmak üzere görevlendirilen iki profesör tarafından ön incelemeye tabi tutulacaktır.

* Elektronik jüri belirleme sistemi ile ilgili daha önceki yönetmelik değişikliğinde yapılan düzenlemeler kaldırılmıştır. Doçentlik jürilerinin belirlenmesi Doçentlik Sınav Komisyonunca objektif ve denetlenebilir bir sisteme göre yapılması planlanmaktadır.

* 2006 yılından sonra kurulan 41 devlet üniversitesinde öğretim üyelerinin emeklilik yaşı ile ilgili kanuni düzenleme yapılması sonrasında, ÜAK jürilerde görev alacak profesörlerin yaş haddini bu yönetmelik değişikliğinde 75'e çıkartmıştır.

* Doçentlik başvurusu yapan adayın eser inceleme aşamasında görevlendirilen jürinin hazırlayacağı raporun elektronik imzadan vazgeçilerek ÜAK'a elektronik bir ortamda gönderilmesin yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca geçici 1 inci madde ile bu düzenleme uygulamaya geçirilinceye kadar jüri raporlarının gönderilmesinde eski yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmesi istenmiştir.

* Sözlü sınav jürisinde başkanın belirlenmesinde kıdemli olan profesörün başkanlık görevini istememesi halinde jürinin kendi aralarında başkanı seçmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

* Eser inceleme başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan adayların sözlü sınava en erken iki dönem, ikinci kez başarısız olanların ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabileceklerine ilişkin yönetmelik değişiklik yapılmıştır.

* Yapılan değişiklikle yönetmelikte "intihale" ilişkin ifadeler "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırılık" olarak düzenlenmiştir.

* Bugün yapılan yönetmelik değişikliği öncesi sözlü sınavda başarısız bulunan adaylar hakkında da bu yönetmelikle getirilen süre sınırlamaları uygulanacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN

 

ETİKETLER : DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Doçentlik sınav yönetmeliğinde neler değişti? DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ resmi gazete rega
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer AKADEMİ haberleri
Arşiv Arama
- -