kizilay_banner_728X090

2016-2017 Üniversite Yatay Geçiş Bilgileri

KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
Bu haber 2015-10-28 15:18:22 eklenmiş ve 6883 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru

 

YATAY GEÇİŞ NEDİR?

• Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini ifade eder. Eşdeğer düzeyde diploma programlarına (ön lisanstan, Ön lisans programlarına; lisans Programlarından lisans programlarına) belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

MADDE 5 – (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Yatay Geçiş Hangi Zamanlarda Yapılabilir ?

MADDE 6 – (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (Hazırlık sınıfı hariçtir)

1. Öğretimden 2. Öğretime veya 2. Öğretimden 1. Öğretime Yatay Geçiş Koşulları Nasıldır ?

(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. (Üniversite içi) Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

AÖFten yatay gecis basvurulari Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitimden Örgün Eğitime Geçiş Yapılabilir Mi?

(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:

(1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. Not: Başvuru tarihleri 15 gün öncesinden ilan edilmek zorundadır. Geçiş yapmayı düşündüğünüz üniversitenin web sitesini takip ediniz.

(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir. Her üniversitenin yatay geçiş koşulları web sayfasında yer almaktadır, genellikle benzerdirler.

Yatay Geçiş Başvuruları hangi değişkenlerle değerlendirilir ?

(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Kayıt Donduranlar Yatay Geçiş Yapabilir Mi ?

(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Yatay geçiş sonuçları nerede duyurulur ?

MADDE 8 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

Yedek Aday Listesi hangi koşullar içindir ?

(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

Yatay Geçiş yapanlar alt sınıflardan ek ders alır mı ? (İntibak)

(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Üniversite içi Yatay Geçiş Koşulları:

MADDE 9 – (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

(2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.

(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

(4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.

(5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Yetenek Sınavı gerektiren bölümler hakkında:

(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Üniversiteler Arası Yatay Geçiş Koşulları

MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Gereken not ortalaması:

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

Yatay geçiş tarihleri toplu olarak:

(4) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
Önlisans için yatay geçiş tarihleri Ocakta, Lisans için Temmuz ayında ilan edilir:

(5) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise
Temmuz ayı içinde ilan edilir.

Lisans için yatay geçiş tarihleri:

(6) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

(7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Yabancı Dil Sorunu:

(8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.
Yatay geçiş sonrası genel not ortalamasının belirlenmesi:

(10) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarında okuyanlar yatay geçiş yapabilir mi ?

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.

Yurt dışından Yurt içine yatay geçiş:

Kontenjan belirlenmesi:

MADDE 14 – (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

Hangi koşullar aranır ?

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

Yurt dışı üniversitesi YÖK tarafından tanınmış olmalıdır:

(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Özel durumlar:

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

Yurtdışındaki bir üniversiteden, Türkiye’deki üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için YÖK yeni bir duyuru yayınladı.

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 Puan)
Abitur
Fransız Bakaloryası
GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

ÜNİVERSİTE BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ SONUÇ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 09-09-2016
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 28-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 04-08-2016 08-08-2016 09-08-2016
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 07-09-2016
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 15-08-2016 16-08-2016 21-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 05-09-2016
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 09-08-2016 12-08-2016 16-08-2016 19-08-2016
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   13-07-2016 05-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 26-08-2016
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 02-09-2016 05-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 07-09-2016 09-09-2016 16-09-2016 16-09-2016
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   15-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 07-09-2016 09-09-2016 21-09-2016 22-09-2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 29-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 20-09-2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ     18-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 20-09-2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ     18-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 20-09-2016
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 23-08-2016 25-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 02-09-2016
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   27-06-2016 15-07-2016 29-07-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 20-09-2016
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 28-09-2016
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 02-09-2016 03-09-2016 05-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 15-07-2016 18-07-2016 29-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 25-08-2016 25-08-2016
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 05-08-2016 08-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 30-08-2016
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   20-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 03-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 16-08-2016 18-08-2016
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU   10-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 03-09-2016 05-09-2016 19-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 30-09-2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   22-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 21-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   22-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 21-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   25-07-2016 29-07-2016 30-07-2016 11-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 17-08-2016 22-08-2016 24-08-2016
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 19-09-2016 20-09-2016    
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 31-08-2016 02-09-2016 07-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 20-09-2016 21-09-2016 22-09-2016
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU   11-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 02-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 02-09-2016 19-09-2016 21-09-2016    
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 05-09-2016 07-09-2016 09-09-2016
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 22-06-2016 25-06-2016 27-07-2016 28-07-2016 08-08-2016 09-08-2016 11-08-2016 12-08-2016
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-07-2016 25-07-2016 26-07-2016 27-07-2016 01-08-2016 03-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 12-08-2016
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   13-07-2016 22-07-2016 27-07-2016 04-08-2016 08-08-2016 09-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 12-08-2016
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 31-08-2016 31-08-2016 06-09-2016 07-09-2016 09-09-2016
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   20-06-2016 19-08-2016 20-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 23-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 26-08-2016
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU   29-06-2016 02-09-2016 06-09-2016 20-09-2016 21-09-2016 21-09-2016 23-09-2016    
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 02-08-2016 03-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 17-08-2016 19-08-2016
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 15-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 29-08-2016
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 25-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 02-09-2016
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   27-06-2015 20-07-2015 21-07-2015 26-07-2015 27-07-2015 28-07-2015 05-08-2015    
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 27-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 09-08-2016
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 15-07-2016 25-07-2016 05-08-2016 17-08-2016 25-08-2016 25-08-2016    
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 12-08-2016 17-08-2016 24-08-2016 26-08-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   15-08-2016 26-08-2016 05-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 19-09-2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 26-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 05-09-2016 07-09-2016 09-09-2016 26-09-2016 30-09-2016
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 30-08-2016 31-08-2016 15-09-2016 15-09-2016 16-09-2016 26-09-2016 27-09-2016 30-09-2016
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   04-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 02-09-2016
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   04-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 04-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 09-08-2016
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 18-08-2016 24-08-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 09-09-2016
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 29-08-2016 05-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 27-09-2016
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 05-08-2016 08-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 19-09-2016 21-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   15-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 02-09-2016 09-09-2016 20-09-2016 21-09-2016 23-09-2016 23-09-2016
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   29-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 07-09-2016 19-09-2016 20-09-2016 23-09-2016 23-09-2016
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 02-09-2016 06-09-2016 19-09-2016 23-09-2016    
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   11-07-2016 18-07-2016 19-07-2016 05-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   11-07-2016 18-07-2016 19-07-2016 05-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 24-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 06-09-2016 09-09-2016
DİCLE ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 16-08-2016 17-08-2016 18-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 25-08-2016
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   27-06-2016 23-08-2016 24-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 07-09-2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 10-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ   11-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ   11-07-2016 20-07-2016 21-07-2016 26-07-2016 28-07-2016 04-08-2016 05-08-2016 10-08-2016 11-08-2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/İŞLETME FAKÜLTESİ   11-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 07-09-2016 08-09-2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   11-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 12-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 31-08-2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU   11-07-2016 15-07-2016 19-07-2016 22-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 10-08-2016 12-08-2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 29-07-2016 02-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   11-07-2016 15-07-2016 18-07-2016 27-07-2016 01-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 02-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 06-09-2016 09-09-2016
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   11-07-2016 25-07-2016 26-07-2016 28-07-2016 01-08-2016 04-08-2016 05-08-2016 11-08-2016 12-08-2016
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 05-08-2016 06-08-2016 19-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 07-09-2016 11-09-2016
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   25-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 09-08-2016 15-08-2016 17-08-2016 18-08-2016 19-08-2016
EGE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 15-07-2016 25-07-2016 11-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 16-08-2016 18-08-2016 19-08-2016
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 05-09-2016 07-09-2016 19-09-2016 21-09-2016
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   11-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 10-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-09-2016
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 17-08-2016 22-08-2016 24-08-2016
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 09-09-2016 12-09-2016 14-09-2016
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 12-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   01-08-2016 12-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ  (TIP FAKÜLTESİ 2. ve 3. SINIF) 18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ  (TIP FAKÜLTESİ 4.SINIF) 11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 04-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ  (TIP FAKÜLTESİ 5.SINIF) 11-07-2016 15-07-2016 18-07-2016 28-07-2016 29-08-2016 01-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU   18-07-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016
FATİH ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 22-08-2016 23-08-2017 06-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016    
FATİH ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   11-06-2016 05-08-2016 08-08-2016 16-08-2016 17-08-2016 18-08-2017 19-08-2016 29-08-2016 02-09-2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 08-09-2016 09-09-2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 18-08-2016 22-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 02-09-2016
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 26-08-2016 29-08-2016 19-09-2016 20-09-2016 22-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 26-09-2016
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 02-09-2016
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   25-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 26-08-2016
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   12-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 25-08-2016 01-09-2016 20-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   04-07-2016 03-08-2016 04-08-2016 10-08-2016 12-08-2016 16-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 22-07-2016 27-07-2016 05-08-2016 08-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016
GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 18-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 26-08-2016
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 17-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 29-08-2016
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   27-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 09-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 12-08-2016
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ/ASKERİ TIP FAKÜLTESİ   18-07-2016 25-07-2016 26-07-2016 28-07-2016 28-07-2016 31-07-2016 09-09-2016 31-07-2016 09-09-2016
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 17-08-2016 19-08-2016 05-09-2016 09-09-2016 12-09-2016 13-09-2016
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   30-06-2016 29-07-2016 01-08-2016 19-08-2016 24-08-2016 24-08-2016 02-09-2016 06-09-2016 09-09-2016
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   30-06-2016 29-07-2016 01-08-2016 16-08-2016 19-08-2016 19-08-2016 26-08-2016 02-09-2016 07-09-2016
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   30-06-2016 29-07-2016 01-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 11-08-2016 16-08-2016 17-08-2016 19-08-2016
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 28-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   22-08-2016 31-08-2016 05-09-2016 06-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 20-09-2016 20-09-2016
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 26-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 06-09-2016 07-09-2016 09-09-2016 20-09-2016 21-09-2016
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   20-06-2016 08-07-2016 09-07-2016 11-07-2016 12-07-2016 12-06-2016 14-06-2016 15-06-2016 15-06-2016
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 19-09-2016 21-09-2016
İPEK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 23-08-2016 25-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 06-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 20-09-2016
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 30-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 02-09-2016
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 15-08-2016
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-07-2016 05-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 18-08-2016 19-08-2016 20-08-2016
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 31-08-2016 01-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 20-09-2016    
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   04-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 11-08-2016 12-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 05-09-2016 09-09-2016
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-06-2016 20-07-2016 21-07-2016 21-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 27-07-2016 28-07-2016 29-07-2016
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU   11-07-2016 02-09-2016 05-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 19-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 27-09-2016
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 04-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 09-09-2016
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   01-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 04-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 09-09-2016
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   01-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 04-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 09-09-2016
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   27-06-2016 22-07-2016 04-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 17-08-2016 19-08-2016 24-08-2016 26-08-2016
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 18-08-2016 19-08-2016 23-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 15-08-2016 17-08-2016 18-08-2016 19-08-2016
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU   25-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 22-08-2017 24-08-2016 25-08-2016 26-08-2016
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 21-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 05-09-2016 06-09-2016 08-09-2016 08-09-2016
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 04-08-2016 05-08-2016 10-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 17-08-2016 17-08-2016
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 12-08-2016 19-08-2016 23-08-2016 25-08-2016 31-08-2016 07-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   01-08-2016 12-08-2016 19-08-2016 23-08-2016 25-08-2016 31-08-2016 07-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   01-08-2016 12-08-2016 19-08-2016 23-08-2016 25-08-2016 31-08-2016 07-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 29-08-2017 01-09-2016 02-09-2016 06-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 09-09-2016
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 27-07-2016 27-07-2016 09-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 16-08-2016 16-08-2016
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 05-08-2016 08-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016
İZMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 12-08-2016 16-08-2016 22-08-2016 25-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 06-09-2016 07-09-2016
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-07-2016 29-07-2016 03-08-2016 22-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 09-09-2016
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 25-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 02-09-2016
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 16-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 26-08-2016
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   25-07-2016 04-08-2016 05-08-2016 11-08-2016 15-08-2016 15-06-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU   11-07-2016 06-08-2016 08-08-2016 24-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 02-09-2016
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 16-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 26-08-2016
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 29-07-2016 15-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 06-09-2016 09-09-2016 21-09-2016 23-09-2016
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   11-07-2016 27-07-2016 15-08-2016 17-08-2016 18-08-2016 24-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 02-09-2016
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 27-07-2016 28-07-2016 04-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 16-08-2016 19-08-2016
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 19-09-2016 21-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2019
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 15-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 05-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 17-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 26-08-2016
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 11-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 04-09-2016
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   01-08-2016 11-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 04-09-2016
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   01-08-2016 11-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 04-09-2016
KOÇ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-01-2016 01-08-2016 01-07-2016 15-08-2016 01-09-2016 01-07-2016 09-09-2016 05-09-2016 09-06-2016
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 25-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 09-09-2016
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 29-07-2016 03-08-2016 05-08-2016 09-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 12-08-2016
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   11-07-2016 29-07-2016 03-08-2016 05-08-2016 09-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 12-08-2016
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 09-09-2016
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 21-07-2016 27-07-2016 03-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 12-08-2016
MEF ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 02-09-2016    
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 02-09-2016 06-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 21-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 18-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   04-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 12-08-2016
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 10-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 08-09-2016 19-09-2016 19-09-2016 20-09-2016 21-09-2016 22-09-2016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 05-08-2016 15-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 07-09-2016
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   12-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 26-08-2016 19-09-2016 21-09-2016    
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 20-09-2016 21-09-2016 23-09-2016 24-09-2016
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 04-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 11-08-2016 15-08-2016 18-08-2016
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 28-07-2016 29-07-2016 01-08-2022 02-08-2016 04-08-2016 05-08-2016
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 18-08-2016 19-08-2016 23-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 26-08-2016
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 07-09-2016 08-09-2016
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ  (TIP FAKÜLTESİ 1,2,3. sınıflar)
 
01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 07-09-2016 08-09-2016
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ  (TIP FAKÜLTESİ 4.5. sınıflar)
 
25-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 12-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 17-08-2016 18-08-2016 19-08-2016
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 04-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 16-08-2016
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/MERAM TIP FAKÜLTESİ   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 01-08-2016 02-08-2016 03-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 08-08-2016
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 04-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 15-08-2016
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 09-09-2016 19-09-2016 21-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 26-09-2016 28-09-2016 28-09-2016
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   27-06-2016 20-09-2016 20-09-2016 22-09-2016 26-09-2016 27-09-2016 30-09-2016 03-10-2016 06-10-2016
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   04-07-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016
OKAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 21-09-2016
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 18-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 18-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 02-09-2016
ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 07-09-2016
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   27-06-2016 15-07-2016 18-07-2016 23-09-2016 26-09-2016 28-09-2016 30-09-2016    
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   22-08-2016 25-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 08-09-2016
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 09-08-2016 11-08-2016 09-09-2016 09-09-2016
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 05-08-2016 09-08-2016 12-08-2016 16-08-2017 22-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 26-08-2016
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   22-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 08-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 20-09-2016 21-09-2016 22-09-2016
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 29-07-2016 02-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 29-07-2016 02-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 15-08-2016 17-08-2016
SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-07-2016 22-07-2016 02-08-2016 17-08-2016 25-08-2016 07-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 09-09-2016
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 22-07-2016 24-07-2016 26-08-2016 08-09-2016 19-09-2016 20-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
SANKO ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 24-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 07-09-2016
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   27-06-2016 26-08-2016 27-08-2016 08-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 27-09-2016
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   03-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 08-09-2016 10-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 27-09-2016
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   25-07-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 16-08-2016 17-08-2016 18-08-2016
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   15-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 02-09-2016
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 23-09-2016
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 06-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 19-09-2016 20-09-2016
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 02-09-2016
TED ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   25-07-2016 11-08-2016 12-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 06-09-2016
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 19-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 06-09-2016 07-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 20-09-2016
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-07-2016 29-07-2016 22-08-2016 25-08-2016 29-08-2016 05-09-2016 08-09-2016 09-09-2016 09-09-2016
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 30-08-2016 05-09-2016 07-09-2016 08-09-2016 19-09-2016 21-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   11-07-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 19-09-2016 21-09-2016 22-09-2016 23-09-2016
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ  (Tıp Fakültesi 2. ve 3.sınıf) 01-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 05-09-2016
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ  (Tıp Fakültesi 4. ve 5.sınıf) 18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 17-08-2016 18-08-2016 22-08-2016
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 27-07-2016 01-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 12-08-2016
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 25-07-2016 28-07-2016 12-08-2016 22-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 06-09-2016 09-09-2016
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 22-07-2016 29-07-2016 11-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 26-08-2016
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   08-08-2016 19-08-2016 01-09-2016 01-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 06-09-2016    
UFUK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   01-08-2016 05-08-2016 15-08-2016 23-09-2016 23-09-2016 26-09-2016 26-09-2016 27-09-2016 27-09-2016
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 05-08-2016 08-08-2016 10-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 24-08-2016
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016 26-08-2016 08-09-2016 09-09-2016
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   13-07-2016 31-08-2016 01-09-2016 05-09-2016 06-09-2016 07-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 21-09-2016
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   29-06-2016 02-09-2016 02-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 05-09-2016 30-09-2016    
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   18-07-2016 26-08-2016 26-08-2016 05-09-2016 06-09-2016 07-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 21-09-2016
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   20-06-2016 23-08-2016 24-08-2016 24-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 29-08-2016
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 04-08-2014 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 22-08-2016 26-08-2016
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 22-07-2016 25-07-2016 27-07-2016 29-07-2016 03-08-2016 05-08-2016 10-08-2016 11-08-2016
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   12-07-2016 14-07-2016 01-08-2016 04-08-2016 08-08-2016 09-08-2016 11-08-2016 12-08-2016 12-08-2016
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   11-07-2016 25-07-2016 27-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 03-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 19-08-2016
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   17-08-2016 26-08-2016 29-08-2016 01-09-2016 02-09-2016 05-09-2016 09-09-2016 19-09-2016 21-09-2016
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ/TIP FAKÜLTESİ   18-07-2016 29-07-2016 01-08-2016 04-08-2016 05-08-2016 08-08-2016 12-08-2016 15-08-2016 17-08-2016
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017  KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ   27-06-2016 19-08-2016 22-08-2016 26-08-2016 27-08-2016 29-08-2016 02-09-2016 05-09-2016 09-09-2016

 link için tıklayınız

http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru

 

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA PR. (AÇIKÖĞRETİM) 6  -  6  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ FELSEFE PR. (AÇIKÖĞRETİM) 6  -  6  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İKTİSAT PR. (AÇIKÖĞRETİM) 6  -  6  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM) 6  -  6  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 6  -  6  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM PR. (AÇIKÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDYA VE İLETİŞİM PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMETLER PR. (AÇIKÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) 6  -  6  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİH PR. (AÇIKÖĞRETİM) 6  -  6  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. (AÇIKÖĞRETİM) 8  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU PR. (BK.16)  -   -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ CERRAHPAŞA TIP PR. 4  -  4  -  4  - 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ CERRAHPAŞA TIP PR. (İNGİLİZCE) 3  -  3  -  3  - 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ARP PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE DANSÇILIĞI PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ETNOMÜZİKOLOJİ VE FOLKLOR PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI FAGOT PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI GİTAR PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KEMAN PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KLARNET PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KOMPOZİSYON PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KONTRABAS PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KORNO PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI OBUA PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI OPERA PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI OSMANLI DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI OYUNCULUK PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI PİYANO PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAKSAFON PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TEORİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TROMBON PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TROMPET PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TUBA PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI VİYOLA PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI VİYOLONSEL PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI VURMALI ÇALGILAR PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. 4  -  4  -  4  - 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK PR. 4  -  4  -  4  - 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI PR. (ALMANCA) 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI PR. (İNGİLİZCE) 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANTROPOLOJİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI PR. 5 1 4 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ) 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ PR. 3 2 3 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ PR. (İÖ) 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLİM TARİHİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA PR. 4  -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİLBİLİMİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI PR. 4 1 4 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ) 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE PR. 8  -  8  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI PR. (FRANSIZCA) 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİTİTOLOJİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İNGİLİZCE) 3 1 3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI PR. 2 1 2 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KLASİK ARKEOLOJİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ LATİN DİLİ VE EDEBİYATI PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ LEH DİLİ VE EDEBİYATI PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (ALMANCA) 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (FRANSIZCA) 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (İNGİLİZCE) 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PREHİSTORYA PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH PR. (İÖ) 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ) 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ URDU DİLİ VE EDEBİYATI PR. 4 2 4 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ PR. 3 1 3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ PR. (İÖ)  -   -   -   -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ PR. 4 1 4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK PR. 3 1 3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK PR. (İÖ)  -   -   -   -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK PR. 4 1 4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK PR. (İÖ)  -   -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. 3 1 3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PR. 4  -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3  -  3 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU PR. 13  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. 4  -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. (İÖ) 4  -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR. 8 1 8 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR. (İÖ)  -   -  8  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 8  -  8  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ PR. 9 3 9 3    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT PR. 9 1 9 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) 9 5 9 5    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT PR. (İÖ)  -   -  8  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 8  -  8  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 6  -  6  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 6  -  6  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE PR. 6 1 6 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 4  -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. 6 3 6 3    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İÖ)  -   -  7  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. 4 2 4 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. (İNGİLİZCE) 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. (İÖ) 4 2 4 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.  -   -   -   -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK PR. 11 2 11 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK PR. (İÖ)  -   -   -   -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 13 2 13 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. 11 2 11 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İÖ)  -   -   -   -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 13 2 13 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. (İÖ)  -   -   -   -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 14  -  14  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP PR. 4  -  4  -  4  - 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 4 2 4 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) 4 2 4 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)  -   -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PR. 3 2 3 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)  -   -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 3 2 3 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ PR. 3 2 3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR. 3 1 3 1    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU AVCILIK VE YABAN HAYATI PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİLYA VE DEKORASYON PR. 2 1        
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SULAMA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1        
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SULAMA TEKNOLOJİSİ PR.  -   -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK PR. 4  -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GERONTOLOJİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ PR. 2  -  2  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3  -  3  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. 4  -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. 4  -  4  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 3  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 4  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 4  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ PR. (BK.16) 3  -   -   -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 5  -  5  -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK PR. 3  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SU ALTI TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SU ALTI TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU UÇAK TEKNOLOJİSİ PR. 3  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK PR. 6 2  -   -     
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK PR.  -   -  3 2    
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER PR. 4 2 4 2 4 2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ PR. 4  -         
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2  -         
ETİKETLER : KURUM İÇİ KURUMLAR ARASI MERKEZİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ 2016 2017
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TIP-EĞİTİM haberleri
Arşiv Arama
- -